Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Lyngdal Dyrskue

DatoFOR-2013-01-03-1781
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse26.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3
Kunngjort24.11.2015   kl. 14.10
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Lyngdal Dyrskue

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 3. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3. 

Vi viser til søknad 26. august 2011 som bl.a. gjelder unntak fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift på inngangsbilletter til arrangementet Lyngdal Dyrskue, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Den delen av søknaden som gjelder avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-12, ev. avgiftslempning etter § 19-3 første ledd, ble av Skattedirektoratet skilt ut som en egen sak, og er for tiden til behandling i Finansdepartementet, jf. tidligere korrespondanse i saken.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet fram til at det innvilges merverdiavgiftsunntak for omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Dette innebærer at det på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, samtidig som en ikke vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsunntatte delen av virksomheten. Unntaket gis inntil videre. Vedtaket gis med virkning fra søknadstidspunktet, 26. august 2011. En nærmere redegjørelse for vedtaket følger nedenfor. 

Sakens bakgrunn

Etter det opplyste startet arrangementet Lyngdal Dyrskue (heretter LD) opp i 1987. Arrangementet arrangeres av Lyngdal Idrettslag (håndballgruppen), Lyngdal Røde Kors, Ungdomslaget Lyngdølen og Lyngdal Skytterlag første helgen i september.

Inngangsbilletten til det årlige arrangementet gir de besøkende tilgang til et avgrenset område hvor det er tivoli, utstillinger, salgsboder med kunst og håndverk mm., samt en rekke kulturaktiviteter som fesjå, hestemønstring og andre aktiviteter.

LD har tidligere vært registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer, men ble ifølge det opplyste slettet fra registeret 7. desember 2011 fordi man ønsker å få avklart dets merverdiavgiftsrettslige stilling først.

LD ble ved Finansdepartementets avgjørelse 16. juni 2003 innvilget unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter etter merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Ved Finansdepartementets avgjørelse 23. oktober 2003 ble merverdiavgiftsunntaket gitt virkning fra 1. juli 2001.

I forbindelse med at ny merverdiavgiftslov trådte i kraft 1. januar 2010 ble tidligere fritak/unntak gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969 § 70 ikke videreført. Det gjaldt imidlertid en overgangsregel på seks måneder fra den nye loven trådte i kraft, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd. For arrangører som har søkt om unntak innen seks måneders fristen, gjelder det opprinnelige enkeltvedtaket om unntak fram til avgiftsmyndighetene har truffet nytt vedtak i saken. Dette innebærer at arrangører som ikke har søkt om videreføring av unntak innen seks måneders fristen plikter å svare 25 pst. merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, med mindre omsetningen omfattes av andre unntak i merverdiavgiftsloven.

I tråd med ovennevnte har advokatfirmaet i brev 26. august 2011, på vegne av LD, fremmet en søknad om lempning etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. I søknaden er det bedt om at et ev. unntak blir gjort gjeldende for arrangementet i 2011, samt etterfølgende arrangement.

I Skattedirektoratets brev 9. september 2011 til Finansdepartementet har direktoratet konkludert med at det ikke vil tilrå at det blir fattet vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Skattedirektoratet antar at man etter endringslov 25. juni 2010 nr. 32 ikke lenger kan hevde at «det ikke har vært lovgivers intensjon at arrangementer med ideelt formål av denne typen skal være merverdiavgiftspliktig». 

Søkers anførsler

Advokatfirmaet har gitt utfyllende merknader til lempningssøknaden i brev til Finansdepartementet 29. mars 2012.

I brevet påpekes at mye av de tjenestene som inngangsbilletten gir adgang til i seg selv ikke ville være avgiftspliktige, eller at de vil være avgiftspliktig med lav sats, dersom man tok særskilt betaling for hver tjeneste. Det vil dermed være uheldig at det skal beregnes merverdiavgift med alminnelig sats på inngangsbillettene. Det må også få betydning at de fire organisasjonene som står bak Lyngdal Dyrskue benytter alle inntektene til veldedige, allmennyttige og/eller ideelle formål. Det må være uten betydning hvorvidt foreningene arrangerer Lyngdal Dyrskue hver for seg eller om de går sammen om arrangementet. Formålet er uansett å skaffe inntekter til de samme ideelle formålene. Det vises også til at man er kjent med at andre dyrskuearrangementer, herunder arrangementer som er større enn LD, og som blir drevet gjennom aksjeselskap, har blitt fritatt med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbillettene.

Subsidiært anføres at inngangspenger til LD må vurderes som betaling for adgang til et opplevelsessenter, jf. merverdiavgiftsloven § 5-10, slik at det kun skal beregnes merverdiavgift med redusert sats. Det anføres bl.a. at arrangementet for de besøkende fremstår som en type opplevelsessenter, med mange av de elementer et opplevelsessenter eller en fornøyelsespark har, herunder tivoli, matboder, salgsboder, konserter mm. Det skal lite til av tilretteleggelse før et område anses som et opplevelsessenter. 

Finansdepartementets vurderinger

Finansdepartementet finner det hensiktsmessig først å knytte noen merknader til merverdiavgiftsreglene på dette spesifikke området.

Merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd første punktum, slik denne lød før 1. juli 2010, unntok bl.a. omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre fra den generelle merverdiavgiftsplikten. I forvaltningspraksis ble det lagt til grunn at for å komme inn under dette unntaket måtte det dreie seg om et anlegg beregnet for mer permanent drift. Som en konsekvens av denne tolkningen ble flere arrangementer ansett å komme utenfor unntakets anvendelsesområde.

Ved vedtak 8. april 2002 ga Finansdepartementet i medhold av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 administrativ unntak fra merverdiavgiftsplikt for inngangsbilletter til en årlig trebåtfestival med formål å bevare båtbyggertradisjoner og kystkulturen. Begrunnelsen for å gi dispensasjon var at det ble lagt til grunn at det ikke var lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt. LD var en av arrangørene som senere ble innvilget et tilsvarende administrativt unntak.

Fra 1. juli 2010 ble det innført merverdiavgiftsplikt med redusert sats på 8 pst. på omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre, se merverdiavgiftsloven § 5-10, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 32. Av endringslovens forarbeider framgår bl.a. at for å komme innenfor begrepene «fornøyelsesparker og opplevelsessentre» vil det avgjørende være om anlegget er beregnet for permanent drift, se avsnitt 6.3.3.2 i Prop.119 LS (2009-2010). Dette innebærer at søker ikke kan høres med at inngangspenger til LD må vurderes som betaling for adgang til et opplevelsessenter. Arrangementer av den art det er tale om i denne konkrete saken vil ikke være omfattet av den reduserte avgiftssatsen. Såfremt de generelle vilkårene for merverdiavgiftsplikt foreligger og ingen av unntaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse, vil inngangsbilletter til slike arrangementer være avgiftspliktige med 25 pst.

Finansdepartementet går nå over til å behandle spørsmålet om det skal innvilges merverdiavgiftsunntak for omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd viderefører den del av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 som gir departementet kompetanse til å treffe enkeltvedtak om avgiftslempning. Bestemmelsen lyder:

Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkelt vedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen.

Formålet med bestemmelsen er å ha en sikkerhetsventil til bruk for å løse eventuelle avgiftsmessig uheldige utslag i selve merverdiavgiftssystemet. Om det nærmere vurderingstemaet vises bl.a. til omtalen i kapittel 8 i Ot.prp.nr.76 (2008-2009). Både ordlyden og formålet tilsier at bestemmelsen må tolkes strengt.

Begrunnelsen bak det tidligere administrativt gitte unntaket til Lyngdal Dyrskue var at en ikke kunne legge det til grunn som lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt.

Etter departementets mening kan det fremstå som uheldig at adgangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter avgiftsbelegges med 25 pst., samtidig som adgangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre avgiftsbelegges med en sats på 8 pst. Mye av den begrunnelsen som ble gitt for de administrativt gitte unntakene tidligere, gjør seg dermed fortsatt gjeldende. På bakgrunn av dette har departementet kommet til at en inntil videre bør innvilge et unntak for LD, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3første ledd.

Departementet viser for øvrig til advokatfirmaets anførsel om at tjenestene som inngangsbilletten til arrangementet gir adgang til vil ha ulik avgiftsbehandling dersom man hadde tatt særskilt betalt for hver tjeneste. Ettersom departementet her går inn for å innvilge unntak går vi ikke noe nærmere inn på hvilken betydning denne anførselen eventuelt kan få.

Unntaket innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester i form av adgang til arrangementet. Andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet omfattes ikke av unntaket. Unntaket innebærer også at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den avgiftsunntatte delen av arrangementet.

Søknaden om unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ble fremsatt før arrangementet i 2011, og er bedt om å bli gjort gjeldende for arrangementet i 2011, samt etterfølgende arrangement. Utgangspunktet er at vedtak kun gis med virkning framover i tid, dvs, fra vedtakstidspunktet. Ettersom bl.a. saksbehandlingstiden har trukket noe ut i denne saken, gis unntaket med virkning fra søknadstidspunktet, 26. august 2011.

Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det nå foretas en gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket for arrangementer av denne typen. Et eventuelt forslag om regelverksendringer på området vil bli sendt ut på alminnelig høring.