Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Risør Trebåtfestival

DatoFOR-2013-01-03-1782
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse14.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3
Kunngjort24.11.2015   kl. 14.10
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Risør Trebåtfestival

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 3. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3. 

Vi viser til søknad 14. mars 2011 om lempning av merverdiavgiftsplikten ved omsetning av inngangsbilletter til arrangementet Risør Trebåtfestival, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet fram til at det innvilges merverdiavgiftsunntak for omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Dette innebærer at det på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, samtidig som en ikke vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsunntatte delen av virksomheten. Unntaket gis inntil videre. Vedtaket gis med virkning fra søknadstidspunktet, 14. mars 2011. En nærmere redegjørelse for vedtaket følger nedenfor. 

Sakens bakgrunn

Arrangementet Risør Trebåtfestival (heretter RT) startet opp i 1984, og arrangeres, ifølge sakens opplysninger årlig, første helgen i august. Inngangsbilletten til det årlige arrangementet gir de besøkende tilgang til et avgrenset område hvor det er utstillinger, stands, konserter og annen underholdning.

Stiftelsen Risør Trebåtfestival ble ved Finansdepartementets avgjørelse 8. april 2002 innvilget unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet etter merverdiavgiftsloven 1969 § 70.

I forbindelse med at ny merverdiavgiftslov trådte i kraft 1. januar 2010 ble tidligere fritak/unntak gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969 § 70 ikke videreført. Det gjaldt imidlertid en overgangsregel på seks måneder fra den nye loven trådte i kraft, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd. For arrangører som har søkt om unntak innen seksmånedersfristen, gjelder det opprinnelige enkeltvedtaket om unntak fram til avgiftsmyndighetene har truffet nytt vedtak i saken. Arrangører som ikke har søkt om videreføring av unntak innen seks måneders fristen plikter imidlertid å svare 25 pst. merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, med mindre omsetningen omfattes av andre unntak i merverdiavgiftsloven.

I tråd med ovennevnte har stiftelsen i brev 14. mars 2011 fremmet en søknad om lempning etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Prinsipalt søkes det om lempning i form av redusert sats på 8 pst. på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet. Subsidiært er det søkt om unntak fra merverdiavgiftsplikt i samsvar med det tidligere fritaket etter merverdiavgiftsloven 1969 § 70. I søknaden er det videre bedt om at en ev. avgiftslempning prinsipalt blir gjort gjeldende fra 1. juli 2010, subsidiært fra 1. januar 2011.

I Skattedirektoratets brev 19. april 2012 til Finansdepartementet har direktoratet konkludert med at det ikke vil tilrå at det blir fattet vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Skattedirektoratet antar at man etter endringslov 25. juni 2010 nr. 32 ikke lenger kan hevde at «det ikke har vært lovgivers intensjon at arrangementer med ideelt formål av denne typen skal være merverdiavgiftspliktig». 

Søkers anførsler

Stiftelsen anfører at RT blir arrangert i all hovedsak på samme måte som tidligere, dvs. at de forholdene som ble lagt til grunn i Finansdepartementets vedtak 8. april 2002 fortsatt gjelder for festivalen. På grunnlag av dette ber stiftelsen prinsipalt om at RT avgiftsmessig blir behandlet på samme måte som adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre, dvs. at merverdiavgiften på inngangsbilletter til arrangementet blir beregnet med 8 pst. Det påpekes at i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye merverdiavgiftsloven, var ledelsen i RT av den oppfatning at inngangsbillettene til festivalen ville bli å anse som omsetning av billetter til opplevelsessentre, som er merverdiavgiftspliktig med redusert sats, og at det derfor ved en feiltakelse ikke ble søkt om avgiftslempning innen fristen i merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd.

Subsidiært søkes det om unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, i tråd med vedtaket 8. april 2002. 

Finansdepartementets vurderinger

Finansdepartementet finner det hensiktsmessig først å knytte noen merknader til merverdiavgiftsreglene på dette spesifikke området.

Merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd første punktum, slik denne lød før 1. juli 2010, unntok bl.a. omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre fra den generelle merverdiavgiftsplikten. I forvaltningspraksis ble det lagt til grunn at for å komme inn under dette unntaket måtte det dreie seg om et anlegg beregnet for mer permanent drift. Som en konsekvens av denne tolkningen ble flere arrangementer ansett å komme utenfor unntakets anvendelsesområde.

Ved vedtak 8. april 2002 ga Finansdepartementet, i medhold av merverdiavgiftsloven 1969 § 70, administrativt unntak fra merverdiavgiftsplikt for inngangsbilletter til Risør Trebåtfestival. Begrunnelsen for å gi dispensasjon var at det ble lagt til grunn at det ikke var lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt. Senere innvilget departementet flere tilsvarende administrative unntak for andre tilsvarende arrangementer.

Fra 1. juli 2010 ble det innført merverdiavgiftsplikt med redusert sats på 8 pst. på omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre, se merverdiavgiftsloven § 5-10, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 32. Av endringslovens forarbeider framgår bl.a. at for å komme innenfor begrepene «fornøyelsesparker og opplevelsessentre» vil det avgjørende være om anlegget er beregnet for permanent drift, se avsnitt 6.3.3.2 i Prop.119 LS (2009-2010). Arrangementer av den art det er tale om i denne konkrete saken vil derfor ikke være omfattet av den reduserte avgiftssatsen. Såfremt de generelle vilkårene for merverdiavgiftsplikt foreligger, og ingen av unntaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse, vil inngangsbilletter til slike arrangementer være avgiftspliktige med 25 pst.

Finansdepartementet går nå over til å behandle spørsmålet om det skal innvilges lempning av avgiftsplikten ved omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd viderefører den del av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 som gir departementet kompetanse til å treffe enkeltvedtak om avgiftslempning. Bestemmelsen lyder:

Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen.

Formålet med bestemmelsen er å ha en sikkerhetsventil til bruk for å løse eventuelle avgiftsmessig uheldige utslag i selve merverdiavgiftssystemet. Om det nærmere vurderingstemaet vises bl.a. til omtalen i kapittel 8 i Ot.prp.nr.76 (2008-2009). Både ordlyden og formålet tilsier at bestemmelsen må tolkes strengt.

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd gir kun adgang til å gi unntak fra merverdiavgiftsloven, ev. fritak fra merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav g og h. Bestemmelsen gir ikke adgang til lempning av merverdiavgift i form av redusert merverdiavgiftssats. Departementet går derfor ikke nærmere inn på søkers prinsipale anførsel.

Når det gjelder søknaden om unntak fra å beregne merverdiavgift på omsetning av inngangsbillettene finner departementet å vise til at det tidligere administrativt gitte unntaket var begrunnet med at når mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt kunne man ikke kunne legge det til grunn som lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art. På samme måte kan det etter departementets mening framstå som uheldig at adgangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter avgiftsbelegges med 25 pst., samtidig som adgangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre avgiftsbelegges med en sats på 8 pst. Mye av den begrunnelsen som ble gitt for de administrativt gitte unntakene tidligere, gjør seg dermed fortsatt gjeldende. På bakgrunn av dette finner departementet at en inntil videre bør innvilge et unntak for RT, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Unntaket innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester i form av adgang til arrangementet. Andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet omfattes ikke av unntaket. Unntaket innebærer også at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den avgiftsunntatte delen av arrangementet.

Søknaden om unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ble framsatt før arrangementet i 2011, og er prinsipalt bedt om å bli gjort gjeldende fra og med 1. juli 2010. Subsidiært er det bedt om at vedtaket blir gjort gjeldende fra 1. januar 2011. Utgangspunktet er at vedtak kun gis virkning framover i tid, dvs. fra vedtakstidspunktet. Ettersom bl.a. saksbehandlingstiden har trukket noe ut, gis unntaket med virkning fra søknadstidspunktet, 14. mars 2011.

Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det nå foretas en gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket for arrangementer av denne typen. Et eventuelt forslag om regelverksendringer på området vil bli sendt ut på alminnelig høring.