Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Hallingmarken

DatoFOR-2013-01-03-1784
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse29.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2013-02-25-218
Kunngjort26.11.2015   kl. 15.20
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Hallingmarken

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 3. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og delegeringsvedtak 25. februar 2013 nr. 218. 

Svar på søknad om avgiftslempning for omsetning av inngangsbilletter, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd - Hallingmarken

Vi viser til søknad 29. august 2011 om lempning i plikten til å beregne utgående merverdiavgift på inngangsbilletter til arrangementet Hallingmarken, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet fram til at det innvilges merverdiavgiftsunntak for omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Dette innebærer at det på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, samtidig som en ikke vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsunntatte delen av virksomheten. Unntaket gis inntil videre. Vedtaket gis med virkning fra søknadstidspunktet, 29. august 2011. En nærmere redegjørelse for vedtaket følger nedenfor. 

Sakens bakgrunn

Hallingmarken (heretter HM) er etter det opplyste et arrangement som drives av Nesbyen Idrettslag og Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps. Arrangementet ble for første gang arrangert i 1968.

Inngangsbilletten til det årlige arrangementet gir de besøkende adgang til varemesse og underholdning. Underholdningen består av musikkinnslag/konserter, mens varemessen består av salgsboder på området med forskjellig vareutvalg.

HM ble ved Skattedirektoratets avgjørelse 21. januar 2003 innvilget unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter etter merverdiavgiftsloven 1969 § 70.

I forbindelse med at ny merverdiavgiftslov trådte i kraft 1. januar 2010 ble tidligere fritak/unntak gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969 § 70 ikke videreført. Det gjaldt imidlertid en overgangsregel på seks måneder fra den nye loven trådte i kraft, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd. For arrangører som har søkt om unntak innen seks måneders fristen, gjelder det opprinnelige enkeltvedtaket om unntak fram til avgiftsmyndighetene har truffet nytt vedtak i saken. Dette innebærer at arrangører som ikke har søkt om videreføring av unntak innen seks måneders fristen plikter å svare 25 pst. merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, med mindre omsetningen omfattes av andre unntak i merverdiavgiftsloven.

I tråd med ovennevnte har advokatfirmaet i brev 29. august 2011, på vegne av HM, fremmet en søknad om lempning etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. I søknaden er det bedt om at et ev. unntak blir gjort gjeldende for arrangementet i 2010, 2011, samt etterfølgende arrangement.

I Skattedirektoratets brev 14. november 2011 til Finansdepartementet har direktoratet konkludert med at en i denne saken ikke kan se at en står overfor en situasjon som ikke har vært overveid av lovgiver, og at vilkårene etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd sånn sett ikke kan anses oppfylt. I sin begrunnelse skriver Skattedirektoratet bl.a. at man etter endringslov 25. juni 2010 nr. 32 ikke lenger kan hevde at «det ikke har vært lovgivers intensjon at arrangementer med ideelt formål av denne typen skal være merverdiavgiftspliktig». 

Søkers anførsler

Prinsipalt hevdes det at samme begrunnelse som gjorde at man ga fritak tidligere, også gjelder nå. I den forbindelse anfører søker at arrangementet HM drives på dugnadsbasis, samtidig som overskuddet tilfaller de to frivillige organisasjonene Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps og Nesbyen Idrettslag. Det er dessuten snakk om et årlig arrangement, som varer i fire dager, slik at konkurransehensyn vil ha begrenset vekt. For øvrig vises det til at tjenestene som inngangsbilletten til arrangementet gir adgang til vil ha ulik avgiftsbehandling dersom man hadde tatt særskilt betalt for hver tjeneste.

Subsidiært søkes det om fritak fra å beregne merverdiavgift med mer enn 8 pst. Det anføres at når Finansdepartementet kan innvilge fullt fritak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, må det etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper også kunne gjøre det mindre, dvs. frita fra ordinær sats ned til lav sats. 

Finansdepartementets vurderinger

Finansdepartementet finner det hensiktsmessig først å knytte noen merknader til merverdiavgiftsreglene på dette spesifikke området.

Merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd første punktum, slik denne lød før 1. juli 2010, unntok bl.a. omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre fra den generelle merverdiavgiftsplikten. I forvaltningspraksis ble det lagt til grunn at for å komme inn under dette unntaket måtte det dreie seg om et anlegg beregnet for mer permanent drift. Som en konsekvens av denne tolkningen ble flere arrangementer ansett å komme utenfor unntakets anvendelsesområde.

Ved vedtak 8. april 2002 ga Finansdepartementet i medhold av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 administrativt unntak fra merverdiavgiftsplikt for inngangsbilletter til en årlig trebåtfestival med formål å bevare båtbyggertradisjoner og kystkulturen. Begrunnelsen for å gi dispensasjon var at det ble lagt til grunn at det ikke var lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt. HM var en av arrangørene som senere ble innvilget et tilsvarende administrativt unntak.

Fra 1. juli 2010 ble det innført merverdiavgiftsplikt med redusert sats på 8 pst. på omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre, se merverdiavgiftsloven § 5-10, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 32. Av endringslovens forarbeider framgår bl.a. at for å komme innenfor begrepene «fornøyelsesparker og opplevelsessentre» vil det avgjørende være om anlegget er beregnet for permanent drift, se avsnitt 6.3.3.2 i Prop.119 LS (2009-2010). Dette innebærer at arrangementer av den art det er tale om i denne konkrete saken ikke vil være omfattet av den reduserte avgiftssatsen. Såfremt de generelle vilkårene for merverdiavgiftsplikt foreligger, og ingen av unntaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse, vil inngangsbilletter til slike arrangementer være avgiftspliktige med 25 pst.

Finansdepartementet går nå over til å behandle spørsmålet om det skal innvilges lempning i plikten til å beregne utgående merverdiavgift på inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd viderefører den del av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 som gir departementet kompetanse til å treffe enkeltvedtak om avgiftslempning. Bestemmelsen lyder:

Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen.

Formålet med bestemmelsen er å ha en sikkerhetsventil til bruk for å løse eventuelle avgiftsmessig uheldige utslag i selve merverdiavgiftssystemet. Om det nærmere vurderingstemaet vises bl.a. til omtalen i kapittel 8 i Ot.prp.nr.76 (2008-2009). Både ordlyden og formålet tilsier at bestemmelsen må tolkes strengt.

Begrunnelsen bak det tidligere administrativt gitte unntaket til Hallingmarken var at en ikke kunne legge det til grunn som lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt.

Etter departementets mening kan det fremstå som uheldig at adgangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter avgiftsbelegges med 25 pst., samtidig som adgangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre avgiftsbelegges med en sats på 8 pst. Mye av den begrunnelsen som ble gitt for de administrativt gitte unntakene tidligere, gjør seg dermed fortsatt gjeldende. På bakgrunn av dette har departementet kommet til at en inntil videre bør innvilge et unntak for HM, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Departementet viser for øvrig til advokatfirmaets anførsel om at tjenestene som inngangsbilletten til arrangementet gir adgang til vil ha ulik avgiftsbehandling dersom man hadde tatt særskilt betalt for hver tjeneste. Ettersom departementet her går inn for å innvilge unntak går vi ikke noe nærmere inn på hvilken betydning denne anførselen eventuelt kan få.

Unntaket innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester i form av adgang til arrangementet. Andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet omfattes ikke av unntaket. Unntaket innebærer også at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den avgiftsunntatte delen av arrangementet.

Søknaden om unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ble fremsatt like etter arrangementet i 2011. Søknaden er bedt om å bli gjort gjeldende for arrangementet i 2010, arrangementet i 2011, samt etterfølgende arrangement. Utgangspunktet er at vedtak kun gis virkning framover i tid, dvs. fra vedtakstidspunktet. Ettersom bl.a. saksbehandlingstiden har trukket noe ut i denne saken, gis unntaket med virkning fra søknadstidspunktet, 29. august 2011.

Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det nå foretas en gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket for arrangementer av denne typen. Et eventuelt forslag om regelverksendringer på området vil bli sendt ut på alminnelig høring.