Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Dyregod-dagane

DatoFOR-2013-02-08-1785
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse08.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort26.11.2015   kl. 15.20
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Dyregod-dagane

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 8. februar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 og delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214. 

Det vises til søknad 31. januar 2013 om unntak fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift på inngangsbilletter til «Dyregod-dagane» arrangert av SUS i Gjemnes AS, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Finansdepartementets myndighet til avgiftslempning er delegert til Skattedirektoratet. Direktoratet kan avslå søknader og innvilge søknader dersom tilsvarende saksforhold ved en tidligere anledning har vært vurdert av departementet og departementet har innvilget fritak.

Etter en samlet vurdering har Skattedirektoratet kommet til at det innvilges merverdiavgiftsunntak for omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Dette innebærer at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift ved omsetning av inngangsbillettene og at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsunntatte delen av virksomheten. Unntaket gis inntil videre. Vedtaket gis virkning fra vedtakstidspunktet. En nærmere redegjørelse for vedtaket følger nedenfor. 

Sakens bakgrunn

Dyregod-dagane arrangeres årlig av SUS i Gjemnes AS. Arrangementet varer i tre dager og har fokus på bygdenæringer før og nå. Det foregår aktiviteter relatert til landbruk, matproduksjon, dyr, forskning og utvikling og det er utstillinger av husflid, håndverk, landbruksmaskiner og dyr. I tillegg er det teaterforestillinger, konserter, dans til levende musikk, foredrag mv. Mange av aktivitetene er tilrettelagt for barn, for eksempel undervisning og en eventyrskog med dukketeater, ansiktsmaling og ridning.

Alt arbeidet er basert på frivillig innsats og arrangementet mottar offentlig støtte fra fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunen.

SUS i Gjemnes AS eies av 68 aksjonærer som er hjemmehørende i Gjemnes kommune. Flere av aksjeeierne er frivillige organisasjoner. Det deles ikke ut aksjeutbytte. Eventuelt overskudd går til lag og organisasjoner eller overføres til neste års arrangement. 

Søkers anførsler

Søker peker på at inngangsbilletten også dekker tilbud som isolert sett er unntatt fra merverdiavgiftsloven, som teater, konserter, dans til levende musikk og undervisning. I tillegg mener søkeren at det må legges vekt på at arrangementet er basert på frivillig arbeid, og at et eventuelt overskudd går til frivillige lag og foreninger i distriktet eller overføres til neste års arrangement. Søker mener det er uheldig at et slikt arrangement pålegges 25 pst. merverdiavgift, mens kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre kun skal beregne 8 pst. merverdiavgift. 

Skattedirektoratets vurderinger

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd gir departementet kompetanse til å treffe enkeltvedtak om avgiftslempning. Bestemmelsen lyder:

Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen.

Formålet med bestemmelsen er å ha en sikkerhetsventil til bruk for å løse eventuelle avgiftsmessige uheldige utslag i selve merverdiavgiftssystemet. Om det nærmere vurderingstema vises blant annet til omtalen i Ot.prp.nr.76 (2008-2009) kapittel 8. Både ordlyden og formålet tilsier at bestemmelsen må tolkes strengt.

Finansdepartementet har i løpet av de siste årene innvilget flere søknader om unntak fra merverdiavgiftsplikt ved omsetning av inngangsbilletter til arrangementer av sammenlignbar art med Dyregod-dagane. Finansdepartementet har i den forbindelse anført at det fremstår som uheldig at inngangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter avgiftsbelegges med 25 pst., samtidig som inngangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre avgiftsbelegges med 8 pst.

En rekke av disse arrangementene var også tidligere innvilget fritak med hjemmel i merverdiavgiftsloven (1969) § 70. Begrunnelsen den gang var at når mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt (før 2010), kunne man ikke legge til grunn at det var lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art.

Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at tilsvarende saksforhold har vært vurdert av departementet tidligere og at departementet i disse sakene innvilget unntak. Skattedirektoratet finner derfor å kunne innvilge et unntak fra merverdiavgiftsplikt på inngangsbillettene til Dyregod-dagane, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3. Unntaket gis inntil videre.

Unntaket innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester i form av adgang til arrangementet. Andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet omfattes ikke av unntaket. Unntaket innebærer også at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den unntatte delen av arrangementet.

Departementet foretar for tiden en gjennomgang av regelverket på området. Et eventuelt forslag om regelverksendringer vil bli sendt ut på alminnelig høring.