Organisering av IKT-området i politi- og lensmannsetaten

DatoFOR-2013-10-04-1186
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse07.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort09.10.2013   kl. 14.50
KorttittelOrganisering av IKT i politi- og lensmannsetaten

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16 annet ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Politiets data- og materielltjeneste avvikles som særorgan fra 7. oktober 2013. Politidirektoratet overtar ansvaret for oppgavene som i dag tilligger denne virksomheten.
2.Politidirektøren gis fullmakt til å organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte.