Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF)

DatoFOR-2013-10-25-1411
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2015-09-21-1140 fra 01.11.2015
EndrerFOR-2008-03-13-317
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2004-08-20-1208, LOV-2016-06-17-73
Kunngjort12.12.2013   kl. 16.10
Rettet01.01.2017 (hjemmel)
KorttittelAnskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF)

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 25. oktober 2013 med hjemmel i delegeringsvedtak 20. august 2004 nr. 1208, jf. lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven).
Endringer: Endret ved vedtak 21 sep 2015 nr. 1140.
Rettelser: 01.01.2017 (hjemmel). 

Kapitteloversikt:

Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren

Forsvarsdepartementet har foretatt en revisjon av anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF). Revisjonen har vært nødvendig for å sikre at ARF reflekterer det nye EU-direktivet om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (direktiv 2009/81/EF). Direktivet er gjennomført i norsk rett i form av egen forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser under lov om offentlige anskaffelser. ARF reflekterer nå at forsvarssektoren blant annet må forholde seg til lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og den nye forskriften om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. I tillegg omfatter revisjonen en innholdsmessig forenkling og systematisering.

ARF ble opprinnelig iverksatt 1. september 2004, basert på en grundig revisjon av de tidligere Bestemmelser vedrørende Anskaffelser til Forsvaret (BAF). ARF ble deretter revidert per 14. mars 2008. ARF er en intern instruks og gjelder for Forsvarsdepartementet med underliggende etater, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt.

Anskaffelser etter ARF skal sikre forsvarlig forvaltning og mest mulig ensartet praksis i anskaffelser til forsvarssektoren. Også anskaffelser etter ARF skal - med mindre noe annet er presisert fra Forsvarsdepartementets side - være basert på konkurranseprinsippet, forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal bidra til å sikre at forsvarssektoren opptrer med høy etisk standard og integritet.

Investeringer og driftsanskaffelser i forsvarssektoren skal bidra til en balansert og kostnadseffektiv utvikling av sektoren i henhold til politiske vedtak, herunder når det gjelder beredskap og Forsvarets operative evne. Det er grunn til å understreke det særlige ansvar som påhviler forsvarssektorens ledere for å påse at anskaffelsesvirksomheten gjennomføres innenfor rammen av lov- og anskaffelsesregelverk.

Forsvarsdepartementet, 25. oktober 2013. 

Fridthjof Søgaard

ekspedisjonssjef

0Endret ved vedtak 21 sep 2015 nr. 1140 (i kraft 1 nov 2015).