Opphevelse av instruks 14. september 2007 nr. 1060 om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta

DatoFOR-2015-06-12-647
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-09-14-1060
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-20-106
Kunngjort18.06.2015   kl. 15.00
KorttittelOpph. av instruks om innløysning m.m. av festeavgift

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 2015. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

At «instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta», fastsatt ved kongelig resolusjon 14. september 2007 nr. 1060, oppheves med virkning fra 1. september 2015.

De som fester boligtomt som reguleres av instruksen gis rett til å innløse tomta på de betalingsvilkår instruksen fastsetter. Krav om innløsning må fremmes skriftlig innen ett år fra 1. september 2015.