Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om videreføring av fritak ved utleie av skip til forskningsoppdrag utenfor merverdiavgiftsområdet – Universitetet i Tromsø

DatoFOR-2015-11-04-1264
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse04.11.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2013-02-25-218
Kunngjort10.11.2015   kl. 15.00
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 – UiT

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 4. november 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 25. februar 2013 nr. 218. 

Vi viser til brev av 14. september 2015 med søknad om videreføring av fritak for utleie av F/F Helmer Hanssen ved forskningsoppdrag i fjerne farvann.

Skattedirektoratet har funnet å kunne gi fritak for beregning av merverdiavgift ved utleie av skipet F/F Helmer Hanssen til forskningsoppdrag utenfor merverdiavgiftsområdet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Skattedirektoratet gir ikke fritak for beregning av merverdiavgift ved levering av varer og tjenester til fartøyet ut over det som ellers følger av merverdiavgiftsreglene. 

Sakens bakgrunn

UiT Norges arktiske universitet kjøpte fartøyet F/F Jan Mayen den 17. juni 2011, og fra samme dato endret skipet navn til F/F Helmer Hanssen men beholdt kjenningssignalet – LAHV.

Fartøyet karakteriseres som en havgående og isforsterket frysereketråler. Det er bygget i 1988 og er på 63,80 meter største lengde. Fartøyet benyttes til forskningsoppdrag utenfor norsk territorialgrense. Toktaktiviteten er de senere år i stadig større omfang relatert til området rundt Svalbard, nordlige Barentshavet, Vestisen og østover til grensa mot Russland.

Skipet har under sitt tidligere navn fått innvilget merverdiavgiftsfritak i flere omganger.

I vedtak 15. februar 1994 fant Finansdepartementet med hjemmel i tidligere merverdiavgiftslov § 16 annet ledd bokstav a å kunne samtykke i at «Jan Mayen» ble likestilt med skip i utenriks fart når det gjelder levering av varer og tjenester til skipet, jf. tidligere merverdiavgiftslov § 16 første ledd nr. 2. Videre fant Finansdepartementet med hjemmel i tidligere merverdiavgiftslov § 70 å kunne samtykke i at utleien av skipet kunne skje uten beregning av merverdiavgift.

Skattedirektoratet bekreftet 7. oktober 2002 at Finansdepartementets vedtak 15. februar 1994 fortsatt gjaldt.

Gjeldende merverdiavgiftslov ble vedtatt 15. desember 2009, og det følger av ikrafttredelsesbestemmelsen i gjeldende lov § 22-2 andre ledd at enkeltvedtak truffet etter tidligere merverdiavgiftslov § 70 bortfaller seks måneder etter at gjeldende merverdiavgiftslov trådte i kraft. Universitetet i Tromsø søkte om videreføring av fritakene med hjemmel i gjeldende merverdiavgiftslov. Skattedirektoratet gjorde vedtak 6. mai 2010 nr. 648 om å innvilge fritak med hjemmel i gjeldende merverdiavgiftslov § 19-3 første ledd ved utleie av skipet til forskningsoppdrag utenfor merverdiavgiftsområdet.

For omsetning av varer og tjenester til fartøyet ble det ikke gitt særskilt fritak da det i forbindelse med den tekniske revisjonen av merverdiavgiftsloven ble gitt forskriftsbestemmelser som erstatter de enkeltvedtak som var truffet med hjemmel i tidligere lov § 16 annet ledd bokstav a. I vedtaket ble det vist til merverdiavgiftsforskriften § 6-30-11, og Skattedirektoratet la til grunn at det ville bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om anskaffelser til fartøyet var omfattet av fritaket. 

Skattedirektoratets vurdering

Skattedirektoratet viser til at det er etablert praksis for å gi fritak for fartøy som utfører forskningsoppdrag i farvann som ligger fjernt fra Norge. Vi forstår det slik at bruken av skipet er uendret, og vi kan ikke se at spørsmålet om avgiftsfritak bør vurderes annerledes for skipet selv om det har fått nytt navn og byttet eier.

Skattedirektoratet finner derfor å kunne samtykke i at utleie av skipet F/F Helmer Hanssen til bruk som forskningsfartøy utenfor merverdiavgiftsområdet kan skje uten beregning av merverdiavgift. Fritaket gis med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Det gis ikke fritak for anskaffelser av varer og tjenester til skipet ut over det som følger av de alminnelige merverdiavgiftsreglene.