Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Etnemarknaden

DatoFOR-2015-11-11-1323
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse19.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2013-02-25-218
Kunngjort20.11.2015   kl. 14:15
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Etnemarknaden

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 11. november 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og delegeringsvedtak 25. februar 2013 nr. 218. 

Finansdepartementets myndighet til avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd er delegert til Skattedirektoratet.

Etter en samlet vurdering har Skattedirektoratet kommet til at det innvilges merverdiavgiftsunntak for omsetning av inngangsbilletter til arrangementet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Utgangspunktet er at vedtak kun gis virkning fremover i tid, dvs. fra vedtakstidspunktet. Under henvisning til tidligere vedtak for sammenlignbare arrangementer, finner Skattedirektoratet å kunne gi vedtaket virkning fra søknadstidspunktet, 19. oktober 2015. En nærmere redegjørelse for vedtaket følger nedenfor. 

Sakens bakgrunn

Etnemarknaden er et fire dagers arrangement som drives etter samme «lest» som Dyrsku'n/Seljordmarknaden – bare i mindre skala. Marknaden ble i 2015 avholdt 6.–9. august. Etnemarknaden er eid av syv lokale frivillige organisasjoner og arbeidet med arrangementet er basert på dugnad. Overskudd fra marknaden går direkte tilbake til lag og foreninger i kommunen. Dette er med på å fremme kulturelle hensyn og overskuddet benyttes til ideelle formål.

Som eksempler på arrangementer under Etnemarknaden kan nevnes dyreutstillinger, Vikingleir, elevutstillinger, konserter, ulike konkurranser og servering. 

Søkers anførsler

Søker viser til utdrag fra Merverdiavgiftshåndboken § 5-10 – Festivaler 

«Flere festivaler, som for eksempel Risør Trebåtfestival, Dyrsku'n Arrangement AS, Stiftelsen Tønsbergmessen, Landbrukets Dag, Engerdalsdagene og Momarkedet, anses ikke omfattet av unntaket for fornøyelsesparker mv. Dette skyldes at festivalene ikke har anlegg beregnet for permanent drift. Finansdepartementet har med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3, gitt unntak fra avgiftsplikten på inngangspenger til en rekke slike arrangementer. Dette gjelder både store og små arrangementer. Arrangementene har det til felles at de fremmer kulturelle hensyn og arrangeres av ideelle organisasjoner hvor overskuddet benyttes til ideelle formål. Departementet peker på at det fremstår som uheldig at adgangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter skal avgiftsbelegges med 25 %, samtidig som adgangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker mv. avgiftsbelegges med en sats på 8 %.» 

På denne bakgrunn søkes det om unntak fra avgiftsplikten på inngangsbilletten til Etnemarknaden fra og med omsetningsåret 2015. 

Skattedirektoratets vurderinger

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd gir departementet kompetanse til å treffe enkeltvedtak om avgiftslempning. Bestemmelsen lyder: 

Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. 

Formålet med bestemmelsen er å ha en sikkerhetsventil til bruk for å løse eventuelle avgiftsmessige uheldige utslag i selve merverdiavgiftssystemet. Om det nærmere vurderingstema vises blant annet til omtalen i Ot.prp.nr.76 (2008-2009) kapittel 8. Både ordlyden og formålet tilsier at bestemmelsen må tolkes strengt.

Finansdepartementet har i løpet av de siste årene innvilget flere søknader om unntak fra merverdiavgiftsplikt ved omsetning av inngangsbilletter til arrangementer av sammenlignbar art med Etnemarknaden. Finansdepartementet har i den forbindelse anført at det fremstår som uheldig at inngangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter avgiftsbelegges med 25 pst., samtidig som inngangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre avgiftsbelegges med 8 pst.

En rekke av disse arrangementene var også tidligere innvilget fritak med hjemmel i merverdiavgiftsloven (1969) § 70. Begrunnelsen den gang var at når mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt (før 2010), kunne man ikke legge til grunn at det var lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art.

Skattedirektoratet finner etter dette å kunne innvilge et unntak fra merverdiavgiftsplikt på inngangsbillettene til Etnemarknaden, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3. Unntaket gis inntil videre.

Unntaket gis som nevnt med virkning fra søknadstidspunktet. Dette innebærer at unntaket ikke får virkning for billettinntekter som ble oppkrevd i august 2015.

Unntaket innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av tjenester i form av adgang til arrangementet (billettinntekter). Unntaket innebærer også at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den unntatte delen av arrangementet. Andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet, for eksempel servering og kiosksalg, omfattes ikke av unntaket.

Departementet foretar for tiden en gjennomgang av regelverket på området. Et eventuelt forslag om regelverksendringer vil bli sendt ut på alminnelig høring.