Etablering av og vedtekter for Regelrådet

DatoFOR-2015-12-11-1903
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.06.2016
Sist endretFOR-2016-04-26-431
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelKongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.25
KorttittelEtablering av og vedtekter for Regelrådet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 26 april 2016 nr. 431.

I

Etablering av Regelrådet.

II

Vedtekter for Regelrådet

§ 1.Formål

Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

§ 2.Oppgaver

Regelrådet skal vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Rådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Rådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Rådet gir rådgivende skriftlige uttalelser ved høring.

Ved utarbeidelse av EØS-relevant regelverk som kan ha vesentlig betydning for norsk næringsliv, skal rådet bistå ansvarlig departement, dersom dette begjæres, med å granske konsekvensutredningene som medfølger forslag fra Den europeiske union. Ved eventuell bruk av Regelrådet i EØS-relaterte saker skal rådets arbeid skje innenfor de tidsfrister og prosedyrer som er etablert for EØS-arbeidet.

Rådet skal følge den faglige utvikling og praksis på områdene regelforenkling og regulering, og det skal gi informasjon og generell veiledning som fremmer effektiv regulering.

Rådet skal årlig offentliggjøre en rapport om resultater og vurderinger tilknyttet sin virksomhet.

§ 3.Regelrådets behandling av høringssaker

Regelrådet får forslag til behandling idet de legges ut på høring. Utredningsinstruksen gir nærmere regler for hvordan forvaltningen innhenter Regelrådets uttalelser.

§ 4.Status og organisasjon

Regelrådet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Rådet har en fri og uavhengig stilling, og departementet har ingen instruksjonsrett i faglige spørsmål.

Rådet består av en leder, en nestleder og to øvrige rådsmedlemmer; rådet har to varamedlemmer. Rådsmedlemmer har normalt en funksjonstid på fire år med mulighet for forlengelse én periode.

Rådet oppnevnes av Kongen. Ved fratreden i funksjonsperioden kan Nærings- og fiskeridepartementet supplere rådet for resten av funksjonstiden.

Til rådet er det knyttet et sekretariat med fast ansatte tjenestemenn. Sekretariatet lokaliseres til Hønefoss. Inntil halvparten av personalet i sekretariatet kan knyttes opp ved fjernarbeid.

§ 5.Forretningsorden og virksomhet

Regelrådets leder skal i samarbeid med sekretariatsleder tilrettelegge for rådets virksomhet.

Rådet skal fatte beslutninger om uttalelser så ofte som leder av rådet finner det nødvendig. Rådet er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer og enten leder eller nestleder deltar i avstemninger om uttalelser. I tilfeller av stemmelikhet gjelder det som leder, eller nestleder dersom leder ikke deltar, har stemt for. Hvem som har deltatt i avstemningen, og eventuell uenighet om uttalelsen, skal fremgå av uttalelsen.

Rådet står fritt til å prioritere hvilke saker man gir uttalelser i.

Frist for rådets uttalelse i en sak er halvparten av kunngjort høringsfrist, men minst tre uker. Uttalelsene skal offentliggjøres uten ugrunnet opphold.

Rådet skal i sine merknader tilstrebe konkrete påpekninger av hva som eventuelt anses som svakheter, eller hva som kan forbedres i forslaget eller i konsekvensvurderingen.

§ 6.Endring av vedtekter

Nærings- og fiskeridepartementet kan foreta endringer i vedtektene. Forslag til endringer skal forelegges alle departementer.

§ 7.Ikrafttredelsestidspunkt

Denne vedtekt trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.1

11 juni 2016, jf vedtak 26 april 2016 nr. 431.