Fastsetting av valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2017

DatoFOR-2016-04-22-405
DepartementStortinget
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse22.04.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-28-57-§9-2
Kunngjort22.04.2016   kl. 14.20
KorttittelFastsetting av valgdag, 2017

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. april 2016 med hjemmel i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 9-2 første ledd. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Med hjemmel i valgloven § 9-2 første ledd blir den alminnelige valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.