Samtykke etter barnevernloven § 2-4 om å forlenge og utvide forsøk om tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune

DatoFOR-2016-05-20-508
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 6
IkrafttredelseFra nye vedtekter er fastsatt av kommunestyret
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§2-4
Kunngjort20.05.2016   kl. 14.50
KorttittelUtvidelse av forsøk akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 2-4. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet. 

1. Kristiansand kommune gis samtykke til å forlenge forsøk med en felles tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten med tre år.
2. Kristiansand kommune gis samtykke til å utvide forsøket med de øvrige kommunene i vertskommunesamarbeidet.
3. Kommunen gis dispensasjon fra lovbestemt taushetsplikt etter barnevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, og gis også samtykke til å opprette et felles manuelt klientregister.
4. Samtykkene og dispensasjonen gjelder fra nye vedtekter er fastsatt av kommunestyret.
5. Barne- og likestillingsdepartementet gis kompetanse til å forlenge prosjektperioden med inntil ett år utover fastsatt prosjektperiode.