Forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd

DatoFOR-2016-06-10-658
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2010-12-17-1928
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1967-02-10-§24, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort16.06.2016   kl. 16.00
KorttittelVedtekter for Norges forskningsråd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i Stortingets plenumsvedtak 3. desember 1992 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.

§ 1.Formål

Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ. Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon.

§ 2.Hovedoppgaver

Forskningsrådet skal

a)ivareta grunnleggende forskning, arbeide for utvikling av fag og disipliner og for flerfaglighet i forskning
b)støtte forskning som bidrar til samfunnsdebatt, utviklingen av demokratiet og grunnlaget for politikkutformingen
c)arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet
d)arbeide for sammenheng mellom grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon
e)ha et nasjonalt ansvar for forskningsformidling og bidra til at resultater fra forskning blir tatt i bruk
f)arbeide for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid
g)bidra til kvalitet i norsk forskning
h)bidra til samarbeid og helhet i det offentlige virkemiddelapparatet
i)bidra til god arbeidsdeling og samarbeid i det forskningsutførende nivået og ha et strategisk ansvar for instituttsektoren
j)sørge for evaluering av norsk forskning
k)gi myndighetene råd som grunnlag for utforming av forskningspolitikken.
§ 3.Organisering

Hovedstyret er Forskningsrådets øverste organ.

Den faglige virksomheten i Forskningsrådet skal ledes av fire divisjonsstyrer med følgende ansvar

a)fag- og disiplinutvikling, og utviklingen av forskningssystemet
b)forskning og innovasjon i og for næringslivet
c)velferdssamfunnets utfordringer knyttet til områdene helse, velferd og utdanning
d)globale utfordringer knyttet til områdene energi, miljø og klima.

Hovedstyret oppnevner divisjonsstyrene som har ansvar for den faglige virksomheten i divisjonene, etter delegering fra hovedstyret.

Forskningsrådets administrasjon ledes av administrerende direktør.

§ 4.Hovedstyret 

1. Oppnevning, sammensetning og funksjonstid

Kongen oppnevner hovedstyret for fire år. Hovedstyret skal settes sammen av personer med bred innsikt i forskning, næringsliv og samfunnsspørsmål for øvrig. Hovedstyret skal ha ni medlemmer og kan ha varamedlemmer.

Blant hovedstyrets medlemmer utpeker Kongen leder og nestleder i hovedstyret og ledere for divisjonsstyrene. Dersom enkeltmedlemmer trer ut av hovedstyret, kan Kunnskapsdepartementet foreta ny oppnevning for resten av perioden.

Medlemmene kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte sammenhengende i hovedstyret i mer enn to perioder. Ved behandling av administrative saker suppleres hovedstyret med to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Kunnskapsdepartementet fastsetter godtgjøring til hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer. 

2. Oppgaver

Hovedstyret er ansvarlig for Forskningsrådets samlede virksomhet og representerer Forskningsrådet utad.

Hovedstyret skal i sitt arbeid følge opp forskningspolitikken som er fastsatt av regjeringen og Stortinget, og skal gi myndighetene råd i forskningspolitiske saker.

Hovedstyret har hovedansvar for Forskningsrådets strategi og for at denne blir lagt til grunn for Forskningsrådets arbeid. Hovedstyret fordeler oppgaver og ansvar i Forskningsrådet og skal vurdere om Forskningsrådet har en hensiktsmessig organisering, herunder om antall divisjonsstyrer og om inndelingen i divisjonsstyrenes ansvarsområder er hensiktsmessig.

Hovedstyret representerer Forskningsrådet i styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet. Departementet fastsetter i samråd med Forskningsrådet styringsdialogens form og innhold.

Hovedstyret

a)tilsetter administrerende direktør (jf. § 7)
b)fastsetter administrerende direktørs lønn og annen godtgjøring, etter konsultasjon med Kunnskapsdepartementet
c)fastsetter instruks for administrerende direktør
d)fastsetter retningslinjer for godtgjøring til ledende ansatte.

Hovedstyret oppnevner medlemmene i divisjonsstyrene – med unntak av lederne – for perioder på fire år. Divisjonsstyrene har fra seks til ti medlemmer. Det skal legges vekt på faglig bredde og kompetanse innenfor styrets ansvarsområde ved oppnevningen. Hovedstyret kan ikke oppnevne noe medlem til divisjonsstyrene for mer enn to sammenhengende perioder. Hovedstyret fastsetter divisjonsstyrenes mandat og forretningsorden. Eventuell godtgjøring til divisjonsstyrenes medlemmer – med unntak av lederne – fastsettes av hovedstyret. 

3. Forretningsorden

Hovedstyrets leder innkaller til møter. Hovedstyret holder møter så ofte lederen bestemmer, eller når minst fire medlemmer ønsker det.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Lederens stemme gjør utslag ved stemmelikhet.

Administrerende direktør deltar uten stemmerett i hovedstyremøtene.

§ 5.Divisjonsstyrene oppnevnt etter § 3

Divisjonsstyrene rapporterer til hovedstyret, skal gi faglige råd til hovedstyret og for øvrig arbeide innenfor de rammer og retningslinjer som hovedstyret fastsetter.

Administrerende direktør eller den som direktøren utpeker, deltar på styremøtene uten stemmerett.

§ 6.Andre organer og arbeidsform

Forskningsrådet kan nedsette utvalg for å bistå i gjennomføringen av Forskningsrådets oppgaver. Dette kan være rådgivende komiteer, fagutvalg, programstyrer m.m. Beslutningsmyndighet og bevilgningsmyndighet kan delegeres til slike utvalg.

§ 7.Administrerende direktør

Administrerende direktør tilsettes for en periode på seks år, med adgang til fornyelse en gang. Administrerende direktør har ansvar for at administrasjonen iverksetter hovedstyrets vedtak.

§ 8.Norges forskningsråds status og fullmakter

Forskningsrådet er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, forvaltningsmessig underlagt Kunnskapsdepartementet.

Tilsettingsforholdene i Forskningsrådet reguleres av arbeidsmiljølovens og arbeidstvistlovens bestemmelser.

For Forskningsrådet gjelder de fullmakter og retningslinjer som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende hovedinstruks om økonomiforvaltning.

§ 9.Klage

Hovedstyret skal oppnevne et frittstående klageutvalg med fire eksterne medlemmer. Utvalget skal behandle klager over Forskningsrådets vedtak.

Vedtak i tjenestemannssaker og i innsynssaker etter offentlighetsloven kan påklages til departementet etter forvaltningsloven § 28 første ledd. For klage på andre vedtak fra Forskningsrådet gjelder bestemmelsen i første ledd andre punktum.

I saker som gjelder tildelingen av økonomiske midler, er det ikke adgang til å klage over Forskningsrådets skjønnsutøvelse.

§ 10.Vedtektsendringer

Kunnskapsdepartementet kan vedta endringer i denne forskriften. Hovedstyret skal bli forelagt forslag til endringer for uttalelse. Hovedstyret kan fremme forslag til endringer i vedtektene.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2010 nr. 1928 om vedtekter for Norges forskningsråd.