Justering av statsadvokatdistriktene som følge av nærpolitireformen

DatoFOR-2016-09-30-1137
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§57
Kunngjort30.09.2016   kl. 15.10
KorttittelJustering av statsadvokatdistriktene

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. september 2016 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 57 annet ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Statsadvokatembetenes navn og distriktsinndeling fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.
2.Endringene iverksettes fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Vedlegg: 

Oslo statsadvokatembeter

Oslo politidistrikt

Øst politidistrikt 

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Innlandet politidistrikt 

Agder statsadvokatembeter

Agder politidistrikt 

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Sør-Øst politidistrikt 

Rogaland statsadvokatembeter

Sør-Vest politidistrikt 

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Vest politidistrikt 

Møre og Romsdal statsadvokatembeter

Møre og Romsdal politidistrikt 

Trøndelag statsadvokatemebeter

Trøndelag politidistrikt 

Nordland statsadvokatembeter

Nordland politidistrikt 

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Finnmark politidistrikt

Troms politidistrikt

Sysselmannen på Svalbard