Forskrift om piggtråd til gjerde, Vågen kommune, Nordland.

DatoFOR-1948-01-14-2
PublisertI 1948 74 II 1948 17
Ikrafttredelse14.01.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågan kommune, Nordland
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Vågan

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. januar 1948. 

Hermed stadfestes vedtak av 8. november 1947 av Vågan herredstyre, Nordland fylke, der det i samsvar med § 1 i lov av 14. juli 1893 og kgl.res. av resolusjon av 7. desember 1923 om piggtråds anvendelse til gjerde er bestemt at:

§ 1.Innen Vågan herred kan piggtråd brukes til gjerde når piggtråden festes med kramper til stolper som ikke har større avstand enn 2 meter.
§ 2.Høgste piggtråd skal være minst 1 meter over marken nederste piggtråd skal ikke ligge høyere enn 0,30 meter over marken. Avstanden mellom de øvrige tråder skal ikke være større enn 0,40 meter.
§ 3.Gjerde med piggtråd skal settes opp og holdes ved like på forsvarlig måte så det ikke volder skade på husdyr.
§ 4.Piggtråd kan ikke nyttes i gjerde mot andres eiendom eller langs privat veg uten samtykke av vedkommende eier eller fra de som har bruksrett til vegen.
§ 5.For gjerde langs offentlig veg gjelder de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt av fylkesvegstyret.
§ 6.Vågan herredstyres vedtak av 16-17. desember 1897 og 27. oktober 1898 om bruk av piggtråd til gjerde i herredet oppheves.