Forskrift om piggtråd til gjerde, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1948-02-13-1
PublisertI 1948 154 II 1948 55
Ikrafttredelse13.02.1948
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Oslo

Fastsatt av Landbruksdepartementet 13. februar 1948. 

Til avløsning av vedtak av Oslo bystyre av 23. februar 1896 og vedtak av Aker herredstyre av 18. juli 1906, stadfestes hermed i medhold av lov av 14. juli 1893 og kgl.res. av 7. desember 1923 om piggtråds anvendelse til gjerde, vedtak av Oslo bystyre av 17. desember 1947 om bruk av piggtråd til gjerde sålydende:

§ 1.I gjerde mot vei, gate eller plass åpen for alminnelig ferdsel, er det forbudt å bruke piggtråd i mindre høyde over jorden enn 1, 80 m.

På lavere gjerde tillates piggtråd bare brukt på innbøyde stolper, og da ikke nærmere gjerdets forlengede ytterflate enn 10 cm, og ikke nærmere jorden enn 1,40 m. Det samme gjelder for gjerde i grense mot nabo.

§ 2.Innen egen eiedoms grenser må piggtråd ikke brukes i mindre høyde over marken enn 1 m.
§ 3.Gjerde som er satt opp før disse bestemmelser ble gitt, må ikke repareres slik at de kommer i strid med reglene.
§ 4.Hvor særlige grunner taler for det, og det anses ubetenkelig, kan bygningssjefen godkjenne unntak fra disse bestemmesler.
§ 5.Overtredelse av disse vedtekter er belagt med straff. (Straffeloven § 339, nr. 2.)