Forskrift om piggtråd til gjerde, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke.

DatoFOR-1950-06-27-1
PublisertI 1950 s 614, II 1950 s 211
Ikrafttredelse27.06.1950
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1893-07-14-7-§1 (opphevet)
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Røros

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. juni 1950. 

I samsvar med lov av 14. juli 1893 og kgl. res. av 7. desember 1923 om piggtråds anvendelse til gjerde, stadfestes hermed vedtak av 6. mai 1950 av Røros landsokn herredstyre, Sør-Trøndelag fylke, der det er fastsatt følgende føresegner om bruk av piggtråd i herredet:

1.For gjerde langs offentlig veg gjelder de bestemmelser som til kvar til måtte være fastsatt av fylkesvegstyret.
2.Piggtrådgjerde må ikke settes opp mot andres eiendommmer uten at eierne har gitt sitt samtykke. Ved oppsetting av piggtrådgjerde mot felles havn, eller andre eiendommer i sameie, må samtlige bruksberettigede ha gitt sitt samtykke til at piggtråd kan nyttes. Piggtrådgjerde kan settes opp uten samtykke fra andre når vedkommende er grunneier på begge sider av gjerdet.
3.Høgste tråd i piggtrådgjerdet skal være minst 1,20 meter over jorda. De øvrige tråder skal ikke ha større avstand seg imellom og mellom marka og lægste tråd enn 0,30 meter.
4.Piggtrådgjerder må settes opp og vedlikeholdes på forsvarlig måte slik at de ikke volder skade på husdyr.
5.Eldre piggtrådgjerder må ikke vøles i strid med disse føresegner.
6.Brot på disse føresegner straffes med bøter.