Forskrift om beiting med geit i barskog, Vestre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-1955-10-15-1
PublisertI 1955 s 1010, II 1955 s 602
Ikrafttredelse01.01.1956
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Slidre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1932-02-12-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om beiting med geit, Vestre Slidre

Fastsett av Landbruksdepartementet 15. oktober 1955. 

Med heimel i § 15 i lov om skogvern frå 12. februar 1932 har Landbruksdepartementet 15. oktober 1955 stadfesta Vestre Slidre kommunstyre sitt vedtak i møte den 30. september 1955 om at all beiting med geit i barskog i Vestre Slidre herad, Oppland fylke, er forbode unnateken tida frå og med 1. juli til 1. september. Forbodet gjeld frå og med 1. januar.

Brot mot forbodet er straffbart.