Forskrift om gjerdeplikt, Time kommune, Rogaland.

DatoFOR-1962-10-04-3
PublisertI 1962 s 728, II 1962 s 367
Ikrafttredelse04.10.1962
Sist endret
Endrer
Gjelder forTime kommune, Rogaland fylke
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdeplikt, Time

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. oktober 1962. 

Med heimel i § 18, c. i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde, stadfestes Time kommunstyres vedtak den 2. mai 1962, der det er fastsett at innan Time kommune, Rogaland fylke, skal marka reknast tenleg til beiting heile året. Herav fylgjer at der det er rein jordbruks- eller skogbrukseigedom på båe sider skal gjerde haldast i stand heile året. Undanteke er likevel den tid av året då snømengda er så stor at gjerdet ikkje stengjer.