Forskrift om piggtråd til gjerde, Lindås kommune, Hordaland.

DatoFOR-1963-02-22-3
PublisertI 1963 s 229, II 1963 s 82
Ikrafttredelse22.02.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindås kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om piggtråd til gjerde, Lindås

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. februar 1963. 

Med dette vert stadfest Lindås kommunestyres vedtak den 18. desember 1962 der det med heimel i § 18 i lov frå 5. mai 1961 om grannegjerde er fastsett:

1.I Lindås kommune, Hordaland fylke, kan piggtråd berre nyttast som gjerdetilfang når den vert sett over anna lovleg gjerde.
2.For gjerde langs offentleg veg gjeld dei føresegner som til kvar tid vert fastsett av fylkesvegstyret.
3.Tidlegare av piggtråd oppført gjerde må ikkje vølast i strid med desse føresegner.
4.Det er forbode å planta levande hegn i grenselina mot nabo.
5.Gjerde skal haldast i stand heile året.
6.Det er straffbart å bryta denne føresegna (jfr. Straffelovens § 339, 2. leden).