Forskrift om reinbeitedistrikt, Troms

DatoFOR-1963-07-01-1
PublisertI 1963 s 855, II 1963 s 400
Ikrafttredelse01.07.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms lappefogeddistrikt, Troms fylke
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2, LOV-1933-05-12-3-§3og§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om reinbeitedistrikt, Troms

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 1963. 

I medhold av lov om reindriften av 12. mai 1933 nr. 3 §§ 2, 3 og 8, jfr. kgl.res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdeparetementet den 1. juli 1963 fastsatt at Troms lappefogeddistrikt skal være inndelt i følgende reinbeitedistrikter med følgende beitetider og reinantall.

I.

Avdeling A. Sommer- og helårsbeitedistrikter:

Distrikt nr. 2. Silvetnjargga.

Distriktet omfatter den del av Kvænangen herred i Troms fylke og Loppa herred i Finnmark fylke som ligger innenfor følgende grenser:

Riksveien fra fylkesgrensen mot Finnmark vestover til Atleideelva. Derfra langs denne elv til dens utløp i Lille-Alta, og videre langs Kvænangsfjorden rundt Brynilen til bunnnen av Frakfjorden. Derfra i rett linje til fykesgrensen mot Finnmark og videre langs fylkesgrensen tilbake til utgangspunktet.

Høyeste reintantall: 3.500. Beitetid 15. april-1. november.

Distrikt nr. 3. Spalcca.

Den del av Kvænangen herred som ligger sønnenfor Alteidet, fra grensen til Navuonjokkas (Kvænangselvas) utløp. Videre etter denne elv til Luovcavagges munning, elva i denne dal til dens begynnelse sydvest for Luovcavarre. Herfra en rett linje til fylkesgrensens vinkelpunkt syd for Luovcavarre, og videre fylkesgrensen til riksveien over Alteidet.

Høyeste reinantall: 5.000. Beitetid 15. april-1. november.

Distrikt nr. 4. Aboracca.

Den del av Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa herreder som ligger innenfor følgende grenser:

Fra Navuonjokkas utløp i Kvænangsfjorden til Sørfjord langs Sørfjordelva til Sørfjordvatnet, videre fra vatnet sydvestover på sørsiden av Oapisvarre til sammenløpet av Navetjokka og Sarvesjokka. Videre etter denne til Sarvesjavrre. Herfra til Mollisjavrre og videre derfra etter herredsgrensen mellom Kvænangen og Nordreisa til fylkesgrensen for distrikt nr. 2, Spalcca, mellom nevnte vinkelpunkt og Navuonjokkas utløp i Kvænangsfjorden.

Høyeste reinantall: 3.500. Beitetid 15. april-1. november.

Distrikt nr. 5. Favrisordda.

Den del av Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa herreder som ligger mellom distrikt nr. 4, Aboracà, og Nordreisaelva innenfor følgende grenser:

Fra utløpet av Oksfjordelva i Oksfjorden, denne fjord, Strømfjorden of Nordreisafjorden til Reisaelvas utløp. Denne elv til Reisavatnet, over dette vann og videre sydover til nærmeste vinkelpunkt på fylkesgrensen mot Finnmark. Herfra langs fylkesgrensen, til Cuonooaive, og derfra den for distrikt nr. 4, Abboracca, beskrevne sydvest og nordgrense til Sørfjorden. Høyeste reinantall: 7.000. Beitetid 15. april-1. november.

Distrikt nr. 6. Cokolat og Birtavarre.

Den del av Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord herreder som ligger mellom sydvestgrensen for distrikt nr. 5, Favrisordda, Nordreisafjorden, Maursundet, Rotsundet frem til Språkenes og Lyngenfjorden, og inn Kåfjorden til Kåfjordelvas munning, og videre etter Kåfjordelva frem til Guolasjavrre. Derfra i rett linje frem til riksrøys nr. 304 på Raisduoddar Haldde. Herfra etter riksgrensen til røys nr. 309 ved Tæno-Muotka, og videre etter fylkesgrensen mot Finnmark til det under distrikt nr. 5, Favrisodda, nevnte vinkelpunkt syd for Reisavatnet.

Høyeste reinantall: 6.000. Beitetid 15. april-1. november.

Distrikt nr. 7. Skarfavagge.

Distriktet ligger i Kåfjorden herred og har følgende begrensning:

Mot aust vestgrensen for distrikt nr. 6, Cokolat, og Birtavarre fra riksrøky nr. 304 ned Guolasjokka (Kåfjordelva) til dens utløp i Kåfjord og herfra langs Kåfjorden til Mandalselvas munning. Oppover denne elv og Olbmaiavccjokka til et lite vann vest for Olbmaivuobmegasrassa og herfra etter en rett linje til riksrøys nr. 302 på Ortasoaivve, og videre etter riksgrensen tilbake til riksrøys nr. 302 på Ortasoaivve, og videre etter riksgrensen tilbake til riksrøys nr. 304 på Haldde.

Høyeste reinantall: 2.000. Beitetid: 15. april-15. oktober.

Distrikt nr. 8. Uløya.

Distriktet omfatter hele Uløya i Skjervøy herred. Høyeste reinantall: 600. Beitetid: 15. april-15. november.

Distrikt nr. 9. Kågen og Arnøy.

Distriktet omfatter øyene Kågen og Arnøy i Skjervøy herred.

Høyeste reinantall: 2.000. Beitetid 15. april-15. november.

Distrikt nr. 10. Vannøy.

Distriktet omfatter hele Vannøya i Karlsøy og Helgøy herreder.

Høyeste reinantall: 300. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 11. Renøy.

Distriktet omfatter hele Renøy i Karlsøy og Tromsøysund herreder.

Høyeste reinantall: 250. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 12. Ringvassøy.

Distriktet omfatter hele Ringvassøya i Tromsøysund, Helgøy og Karlsøy herreder.

Høyeste reinantall: 600. Helårsdistrikt.

Distrikt. nr. 13. Rebbenesøy.

Distriktet omfatter hele Rennenesøya i Helgøy og Tromsøysund herreder.

Høyeste reinantall: 200. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 14. Kvaløy.

Distriktet omfatter hele Kvaløy i Tromsøysund og Hillesøy herreder.

Høyeste reinantall: 600. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 15. Nordre Senja.

Distriktet ligger i Hillesøy, Berg og Lenvik herreder og omfatter den del av øya Senja som ligger nord for følgende grenser:

Fra Strømsbotten gjennom Svandalen frem til Almennnningsvatnet og derfra etter herredsgrensen mellom Lenvik og Tranøy herreder frem til Laksefjorden.

Høyeste reinantall: 600. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 16. Søndre Senja.

Distriktet omfatter den del av øya Senja som ligger sørvest for den under distrikt nr. 15, Nordre Senja, beskrevne grense mellom Strømsbotten og Laksefjorden. Distriktet ligger i Tranøy, Berg, Torsken og Bjarkøy herreder.

Høyeste reinantall: 600. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 17. Tromsdalen.

Distriktet ligger i Tromsøysund og Ullsfjord herreder og har følgende begrensning:

Ullsfjorden fra Breivikselvas munning til Grøtsundet. Videre Tromsøysundet, Balsfjorden, Ramfjorden til dennes nordligste bukt ved Fagernes (nordbotten). Herfra etter landeveien over Breivikeidet tilbake til utgangspunktet ved Breivikselvas munning i Ullsfjord.

Høyeste reinantall: 2.000. Beitetid 15. april-15. oktober.

Distrikt nr. 18. Andersdalen - Stormheimen.

Distriktet ligger i Tromsøysund, Balsfjorden og Ullsfjorden til Breivik. Herfra landeveien over Breivikeidet over Ramsfjorden ved Fagernes. Videre Ramsfjorden og Balsfjorden til Laksvatnbukt, og videre over Laksvatn og det laveste på eidet tilbake til utgangspunktet i Sjøvassbotten.

Høyeste reinantall: 1.500. Beitetid 15. april-15. oktober.

Distrikt nr. 19. Lakselvdalen.

Distriktet ligger i Storfjord, Ullsfjord og Balsfjord herreder og har følgende begrensning:

Vest-sydvest-grensen for det svenske reinbeltedistrikt i Lyngsdalen fra gårdene Sommerseth og Melen i Storfjord til Sørfjorden i Ullsfjord etter følgende linjer:

Eiendomsgrensene mellom gårdene Sommerseth og Melen fra Storfjordelva til dens endepunkt. Derfra rette linjer til Davgelækkes topp og Biellogaisses høyeste topp. Videre grensen mellom Ullsfjord og Storfjord herreder til Balgesvarres høyeste topp, og videre en rett linje til et punkt på Sørfjordens strand under Skarvknausen ca. 1 km syd for gården Holmebukt. Videre Sørfjorden og Sjøvassbotten, og derfra en rett linje til Laksvatnets østre ende, dette vann, Laksvatnelva, Balsfjorden til Nordkjosbotten, Nordkjoselvas munning, dennne elv til kroken mellom gårdene Elvkroknes og Øvergård. Derfra en rett linje til Balsfjordelvas tilløp ved Øvergård, denne bekk, Balsfjordelva og Storfjordelva tilbake til utgangspunktet mellom gårdene Sommerseth og Melen.

Høyeste reinantall: 1.000. Beitetid 15. april-15. oktober.

Distrikt nr. 20. Hjerttinden.

Distriktet ligger i Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy og Salangen herreder, og har følgende begrensning: Barduelva fra Sæterelvas munning til sammenløpet med Målselv, denne elv til Andselvas munning, denne elv og Andsvatnet til dettes vestre ende. Videre hovedveien til gården Sæterli og videre den bekk som renner forbi denne gård frem til Tømmerelva, denne elv, Reisvatnet, Reisfjorden og Solbergfjorden til Findalsnes. Videre Dyrøysundet, Faksfjorden, Mjøsundet og Salangen inn til Løksebotten. Derfra langs Sagfjorden til Salanselvas munning, denne elv gjennom Nedrevatn og Øvrevatn til gården Brannvold. Herfra riksveien til brua over Kobrygelva i nærheten av gården Sørhus, og videre denne elv og Sæterelva tilbake til utgangspunktet ved sammenløpet mellom denne elv og Barsuelva.

Høyeste reinantall: 800. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 21. Gielas.

Distriktet ligger i Salangen, Lavangen og Bardu herreder og omfatter de tidligere distrikter i Gielas og Snørken. Begrensningen er følgende:

Fra Salangselvas munning i Sagfjorden, denne fjord, Salangen og Lavangen til Spandalselvas munning, denne elv til Bakdalsbekkens munning, denne bekk til Trosens sydøstligste topp, høydepynkt 837, og derfra etter en rett linje ti Salangselva ved gården Nordre Lund. Videre Salangsvassdraget nedover tilbakt til utgangspunktet i Sagfjorden.

Høyeste reinantall: 800. Beitetid 15. april-15. oktober.

Distrikt nr. 22. Grovfjord.

Distriktet ligger i Gratangen, Astafjord og Skånland herreder i Troms fylke og i Tjeldsund, Evenes og Ankenes herreder i Nordlands fylke og omfatter følgende områder: Halvøya mellom Gratangsfjorden, Astafjorden, Tjeldsundet, Ramsundet, Ofotfjorden og Harjangsfjorden vestenfor Gratangseidet (Ofoteidet) idet grensen over Gratangsbotten til Storvannet. Dette vann til brua på riksveien over sundet i vannet og videre riksveien til brua over Tverelva. Derfra Tverelva og Prestjordelva til utløpet i Harjangsfjorden.

Høyeste reinantall: 1.000. Helårsdistrikt.

Distrikt nr. 23. Kongsvikdalen.

Distriktet ligger i Kvæfjord og Sandtorg herreder i Troms fylke og Tjeldsund herred i Nordland fylke og omfatter den del av Hinnøya som ligger øst for en linje trukket fra Fiskefjordbotten over Hestfjell, Snefjell og videre i rett linje til nord-øst bukta av Storelvvatnet. Derfra opp fjellryggen vest for Aspenesdalen, langs denne fjellrygg til bunnen av Lysådalen og videre vestover til Vassvikeggen og nordover langs denne fjellrygg og ned til sjøen i Gullesfjorden.

Høyeste reinantall: 600. Helårsdistrikt.

Avdeling B. Vinterbeitedistrikter.

Distrikt nr. 24. Helligskogen.

Distriktet omfatter et område i Lyngen, Kåfjord og Storfjord herreder som ligger innenfor følgende grenser: Fra riksrøys 304, Raisduoddar Haldde i rett linje til Guoklasjavrre, videre nedetter Kåfjordelva til Kåfjord,videre Kåfjorden og Lyngenfjorden til Skibottenelvas munning, denne elv og Galgojavrre til dette vanns søndre ende, derfra en rett linje mot syd til riksgrensen og etter riksgrensen tilbake til riksrøys nr. 304.

Høyeste reinantall: 2.000. Beitetid 1. november-15. april.

Distrikt nr. 25. Falnesfjellet.

Distriktet omfatter et område i Storfjord herred som ligger innenfor følgende grenser:

I øst begrenset av vestgrensen for distrikt nr. 24. Helligskogen, i nord og vest av Storfjorden og Signaldalselva fra dennes munning til Paraselva og videre denne elv til den nederste av de to vann hvorfra Paraselva kommer,derfra en rett linje til riksrøys nr. 293 på Gapovarre, og videre langs riksgrensen til rett syd for Galggojavrre.

Høyeste reinantall: 2.000. Beitetid 15. oktober-15. april.

Distrikt nr. 26. Ruosta.

Distriktet omfatter et område i Storfjord, Øverbygd og Balsfjord herreder som ligger innenfor følgende grenser:

Fra sammenløpet mellom Signaldalselva og Balsfjordelva, sistnevnte elv og dens tilløp til Øvergård på Balsfjordeidet, derfra en rett linje til Nordkjoselvas krok mellom Øvergård og Elvkroknes, nevnte elv til Tamokvatn og dette vann til dets søndre ende, derfra en linje rett i sør til Tamokelva, denne elv til Ruostaelva, oppover dette vassdrag til riksrøys 287 ved Store Ruostajavrre, langs riksgrense til riksrøys nr. 293 på Gapovarre og videre derfra etter vestgrensen for distrikt nr. 27, Falnesfjellet, tilbake til utgangspunktet.

Høyeste reinantall: 1.000. Beitetid 15. oktober-15. april.

Distrikt nr. 27. Mauken.

Distriktet omfatter et område i Øverbygd, Målselv og Balsfjord herreder som ligger innenfor følgende grenser:

Fra Tamokselvas utløp i Målselv kg videre nedetter sistnevnte elv til Malangsfjorden, ut denne fjord til Andsnes og videre Rystrømmen til Balsnes. Derfra langs Balsfjorden til Nordkjoselvas utløp i Nordkjosbotten, denne elv til vestgrensen for distrikt nr. 26, Ruosta, og videre langs denne grende tilbake til utgangspunktet ved sammmenløpet av Tamok- og Målselva.

Høyeste reinantall: 3.000. Beitetid 15. oktober-15. april.

Distrikt nr. 28. Dividalen.

Distriktet omfatter et område som i det vesentligste ligger i Øverbygd herred og som har følgende begrensning: Fra riksrøys nr. 287 ved store Ruostavatn, sydover langs riksgrensen til riksrøys nr. 283, Cuovccavarre, herfra langs herredsgrensen mellom Bardu og Øverbygd herreder over toppen av Kistefjell, Guolasvarre, Gaubevarre, Madda Cokka til Maddanipa. Derfra ned Kirkeselva til sammenløpet med MÅlselv og videre denne elv oppover til sammenløpet mellom Divielva og Ruostaelva, videre oppover Ruostavassdraget tilbake til utgangspunktet ved riksrøys nr. 287.

Høyeste reinantall: 5.000. Betetid 15. oktober-15. april med unntak av omtådet Sarivuoama hvor innflytting ikke kan finne sted før 1. november.

Distrikt nr. 29. Altevann.

Distriktet omfatter et område i Bardu og Målselv herreder som ligger innenfor følgende grenser:

Fra riksrøys nr. 283 på Cuovccavarre sydvestover langs riksgrensen til riksrøys nr. 272 ved Bolnojavrre, derfra langs Sørdalselva til dens utløp i Barduelva, videre ned Barduelva til dens sammenløp med Målselva, oppover denne til utløpet av Kirkeselva og derfra etter vestgrensen for distrikt nr. 28, Dividalen, tilbake til utgangspunktet ved riksrøys nr. 283.

Høyeste reinantall: 5.000. Beitetid 15. oktober-15. april med unntak av området Sarivuoma hvor innflytting ikke kan finne sted før 1. november.

Distrikt nr. 30. Stordalen.

Distriktet omfatter et område i Bardu, Lavangen og Gratangen herreder i Troms fylke og Ankenes herred i Nordland fylke som ligger innenfor følgende grenser: Fra riksrøys nr. 273 ved Bolnojavrre, sydover langs riksgrensen til Bjørnefjell hvor riksgrensen krysser Ofotbanen. Derfra i rett linje til Rombaksbotten, ut Rombaksfjorden og inn Herjangen til utløpet av Prestjordelva og videre nordover langs østgrensen for distrikt nr. 22, Grovfjord, til Rombaksfjorden og inn Herjangen til utløpet av Prestjordelva og videre nordover langs østgrensen for distrikt nr. 22, Grovfjord, til Gratangsbotten. Herfra etter det laveste av Fjordbotteneidet til Tennevold i Lavangen, og videre opp Spansdalen til Fossbakken, herfra etter riksveien over Kolbanskaret til Lund i Salangsdalen, videre opp Salangdalselva til Bones der hvor Stordalselva og Budalselva løper sammen. Herfra i rett linje til toppen av Bilsagaissa (Snøhetta) og videre over Borrivarre (Melhuskletten), derfra østover til sammenløpet mellom Sørddalselva og Tverrelva og herfra videre oppover sSørdalselva til utgangspunktet ved riksrøys nr. 272.

Høyeste reinantall: 1.500. Beitetid 15. oktober-15. april.

Distrikt nr. 31. Gratangen.

Distriktet ligger i Gratangen og Lavangen herreder og omfatter halvøya mellom Lavangen og Gratangen (Coarvnjarga) og er i sydøst begrenset av grensen for distrikt nr. 30, Stordalen. (Linjen Gratangsbotten over til Tennevold i Lavangen.)

Høyeste reinantall: 800. Betetid 15. oktober-30. juni.

II.

Tjeldøya og den del av Hinnøya som ligger vest og nord for distrikt 23 Kongsvikdalen legges inn under Nordland lappefogeddistrikt.

III.

Disse bestemmesler trer i kraft straks.

Samtidig oppheves distriktsinndelingen for Troms lappefogeddistrikt, fastsatt ved kgl.res. av 1. mai 1923.