Forskrift om grannegjerde, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1963-10-22-2
PublisertI 1963 s 1084, II 1963 s 487
Ikrafttredelse22.10.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland
HjemmelL05.05.1961 § 18 jf § 15
Kunngjort
KorttittelForskrift om grannegjerde, Lund

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. oktober 1963. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette Lund kommunestyres vedtak av 4. mai 1962 og 13. mai 1963, der det med heimel i § 18 a og c, jfr. § 15 i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde er bestemt:

1.Innen Lund kommune, Rogaland fylke, er det forbudt å anvende rene piggtrådgjerder som grannegjerde.

Likeens er det forbudt å anvende elektrisk strøm i piggtråd på grannegjerde og det er forbudt å anvende elektrisk gjerde som grannegjerde dersom en av partene motsetter seg dette.

2.Tidligere av piggtråd oppførte gjerder må ikke repareres i strid med disse bestemmelser.
3.Overtredelse av disse bestemmelser er straffbart.
4.Innen Lund kommune skal marka anses tjenlig til beite hele året. Herav følger at jordbruksgjerder skal holdes i lovlig stand året.