Forskrift om gjerdeplikt og havning, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-1964-03-05-2
PublisertI 1964 s 355, II 1964 s 52
Ikrafttredelse05.03.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1961-05-05-§18, LOV-1961-06-16-12-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdeplikt og havning, Modum

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. mars 1964. 

Landbruksdepartementet stadfester med dette vedtak av kommunestyre i Modum, Buskerud fylke, den 20. desember 1963 der det med heimel i § 18 a og c i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde og § 13 i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål er fastsatt følgende:

1.Der det er rein jordbruks- eller skogbrukseiendom på begge sider, er det ingen plikt til å holde gjerde i stand utenom den tid marka er tjenlig til beiting som fastsettes til tiden fra 1. juni til 30 september. Der det er åker, eng eller kulturbeite på en av sidene, varer gjerdeplikten fra 10. mai til 30. oktober.
2.Bestemmelsen i skriv av 13. mars 1935 om forbud mot havning i skogmark endres slik at forbudet ikke gjelder tiden 1. juni til 30. september. Bestemmelsen om forbud mot havning med geit i skogmark hele året står fortsatt ved lag.
3.Kgl.res. av 14 mai 1918 om piggtråds anvendelse til gjerde innen Modum kommune oppheves.