Forskrift om reinbeitedistrikt, Elga

DatoFOR-1964-05-12-1
PublisertI 1964 s 568, II 1964 s 218
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forElga reinbeitedistrikt, Sør-Trøndelag fylke
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2og§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om reinbeitedistrikt, Elga

Kapitteloversikt:

I medhold av lov om reinsdriften av 12. mai 1933 nr. 3 §§ 2 og 3, jfr. kgl.res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdepartementet den 12. mai 1964 fastsatt følgende grenser for Elgå reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag lappefogeddistrikt m.v.

I.

Distriktet omfatter den del av Engerdal herred i Hedmark fylke som ligger innenfor følgende grenser: Fra riksgrensen og vestover langs grensen mellom Sør-Trøndelag og Hedmark fylker til Femundsjøen og sydover etter denne sjø til Jonasodden og derfra over til Isteren. Videre sydover etter Osteren til elva Gløta og videre etter denne elv til Femundsjøen, denne sjø til Femundsenden og derfra videre etter riksvegen til Drevsjø og riksgrensen og etter riksgrensen tilbake til utgangspunktet på grensen mellom Sør-Trøndelag og Hedmark fylker.

II.

I tiden 1. april-1. oktober er reinbeiting forbudt i den del av distriktet som ligger syd for følgende grenser:

En linje trukket fra riksgrensen over Gutuvola, Folegutusjøen (Gutulisjøen), Sorksjøene, ned Sorkåen til Femundsjøen og herfra over til Jonasodden og derfra over til Isteren.

III.

Denne bestemmselse trer i kraft straks. Samtidig oppheves grensefastsettelse for Elgå (Tolga) reinbeitedistrikt, fastsatt ved kgl.res. av 10. juli 1894, og punktene II, III og IV i Landbruksdepartementets vedtak av 13. januar 1947 om høyeste antall rein i Elgå reinbeitedistrikt.