Forskrift om reinbeitedistrikt, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms.

DatoFOR-1973-11-26-1
PublisertI 1973 s 1354, II 1973 s 691
Ikrafttredelse26.11.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord, Lyngen, Tromsø kommuner, Troms.
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2, LOV-1933-05-12-3-§3og§8
Kunngjort
KorttittelForskr. om reinbeitedistr., Storfjord m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. november 1973. 

Endring i vedtak av 1. juli 1963 om reinbeitedistriktenes grenser, beitetider og reinantall i Troms lappefogddistrikt.

I medhold av lov om reindriften av 12. mai 1933 nr. 3 §§ 2, 3 og 8, jfr. kgl. res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdepartmentet 26. november 1973 fastsatt følgende endring i distriktsinndelingen for Troms lappefogddistrikt.

I

Til avdeling A, Sommer- og helårsbeitedistrikter tilføyes:

Distrikt nr. 32 Lyngsdalen.

Distriktet omfatter de deler av Storfjord, Tromsø og Lyngen kommuner som ligger innenfor følgende grenser:

Storfjord fra munningen av Storfjordelva til Lyngenfjorden, denne fjord til landeveien over Lyngseidet, denne vei til Kjoselvas krok, Kjoselva, Kjosen, Ullsfjorden, Sørfjorden til et punkt på stranda under Skarvknausen 1 kilometer sønnenfor gården Holmebugt, derfra en rett linje til Balgesvarres høyeste topp, videre grensen mellom Tromsø, Lyngen og Storfjord kommuner til Biellogaisses høyeste topp, derfra rette linjer til Davgelækkes topp og øvre ende av eiendomsgrensen mellom gårdene Sommerset og Mælen, denne grense ned til Storfjordelva og denne elv til Storfjorden.

Høyeste reinantall: 600.

Beitetid: 15. april - 1. november.

Distrikt nr. 33 Rendalen.

Distriktet nordover fra landeveien over Lyngseidet, Ullsfjorden, Kjosen, Kjoselva til dens krok ved ovennevnte landevei og denne vei til Lyngenfjorden.

Høyeste reinantall: 800.

Beitetid: 15. april - 1. november.

II

Disse bestemmelser trer i kraft straks.