Forskrift om reinbeitetid, Femund reinbeitedistrikt, Sør-Trøndelag og Hedmark.

DatoFOR-1976-09-21-1
PublisertII 1976 s 293
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFemund reinbeitedistrikt, Sør-Trøndelag. Femund reinbeitedistrikt, Hedmark
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reinbeitetid, Femund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet, 21.09.1976. 

I medhold av lov om reindriften av 12. mai 1933 nr. 3 § 3, jfr. kgl. res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdepartementet 21. september 1976 gitt denne forskrift:

I

I Femund reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag og Hedmark fylker, jfr. kgl. res. av 10. juli 1894, må reinbeiting i den del av distriktet som ligger øst for Feragsvassdraget bare foregå i tiden 1. september til 30. april og i den del av distriktet som ligger vest for samme vassdrag i tiden 15. november til 30. april.

II

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Landbruksdepartementets bestemmelse av 28. mars 1966.

III

Overtredelse av denne forskrift er straffbar.