Forskrifter for beredskapslagring av rotvekst- og grønnsaksfrø for Nord-Norge

DatoFOR-1976-11-30-3006
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-14-7
Kunngjort
KorttittelForskr for beredskapslagring av grønnsaksfrø

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. november 1976.

1.Formålet med lageret.

Formålet med lageret er å ha nok frø til ett års forbruk av de mest aktuelle arter og sorter for bruk i Nord-Norge ved en eventuell krisesituasjon.

Som krisesituasjon regnes alle forhold som forhindrer transport av frø til Nord-Norge i aktuelle tidsrom, uår - slik at lokale sorter har gått ut - og lignende.

For å lette distribusjonen bør det meste av frøet være ferdig pakket fra forretning i porsjonspakninger eller små originalpakninger før det legges inn på lager.

Frøet skal lagres under slike forhold at det er intakt i minst 10 år. I lagringsperioden skal en på kort varsel kunne ta frø ut av lageret og det skal komme fram til dyrkerne med spireevnen i behold. Dette kan oppnås enten ved kjølelagring ved +3 - +5°C eller ved fryselagring ved -25°C.

2.Drift av lageret.

Statens forskningsstasjon Holt pålegges ansvaret for drift og rullering av lageret. Nødvendige utgifter til innredning, drift, vedlikehold og rullering av lageret dekkes av midler for beredskapstiltak.

Det skal føres en journal for lageret. Journalen skal inneholde opplysning om mengde og årstall for innlegging av de enkelte arter og sorter samt vanninnhold og spireevne for alle arter og sorter for hvert år.

3.Arter på lageret.

Artsutvalget avgjøres av fylkeslandbruksselskapene i Nordland, Troms og Finnmark, men frø av følgende arter skal til enhver tid være på lager.

Gulrot, kålrot, nepe, hodekål, blomkål, purre, rødbete, salat, broccoli, kruspersille, sukkerert, reddik, tomat og agurk.

4.Sorter på lageret.

Sortsutvalget avgjøres av fylkeslandbruksselskapene i Nordland, Troms og Finnmark. Sortsutvalget gjøres så enkelt som mulig, slik at det i alt vesentlig er hovedsortene som lagres. Av kålrot og nepe skal det alltid være minst to sorter av lokalstammene på lager, så lenge disse er å anbefale.

5.Merking av lageremballasje.

Frøpartiene på beredskapslageret deles i 3 etter behov i de enkelte fylker og emballasjen merkes med fylke, art, sort og årstall for innlegging på lager.

6.Lagring.
a.Lagring i kjølerom ved +3 - +5°C.

Det kontrolleres at frøet holder maksimum 8% vann. Nødvendig nedtørking skjer ved maksimum 60°C. Frøet pakkes i lufttett emballasje.

b.Lagring i fryserom ved -20 - -25°C.

Det kontrolleres at frøet holder maksimum 6% vann. Nødvendig nedtørking skjer ved maksimum 60°C. Frøet pakkes i frostsikker og lufttett emballasje.

7.Kontroll av spireevne og vanninnhold i lagringstida.

Både ved kjøle- og fryselagring skal alle sorter undersøkes for spireevne og vanninnhold en gang hvert år.

For å lette prøvetakingen og for å skåne langtidspakninger for brekkasje, lages det spesielle pakninger for prøvetaking, en for hvert år. Disse pakningene skal ha samme emballasje som langtidspakningene.

I hver at disse pakningene legges det frø av alle arter og sorter. En tar da ut en pakning for hvert år for undersøkelse av vanninnhold og spireevne. Pakningene fra fryselager tempereres før de åpnes.

Prøvene sendes til Statens frøkontroll, Postboks 68, 1432 Ås-NLH, i tidsrommet 1. september - 31. oktober hvert år.

8.Utskifting av enkelte arter eller sorter ved nedgang i spireevne.

Når spireevnen har gått ned med ca. 15%, må arten eller sorten skiftes ut, selv om frøet ikke har ligget i 10 år på lageret.

9.Rullering av beredskapslageret.

Hele beholdningen av frø skiftes ut hvert 10. år, dersom det ikke må skiftes ut før på grunn av sviktende spireevne.

10.Disponering av beredskapslageret.

Det er opp til hvert enkelt fylkeslandbruksselskap å avgjøre om situasjonen er slik at det skal tas frø ut av lageret.

Hvis fylkeslandbruksselskapene vurderer situasjonen slik at det kan bli aktuelt å bruke frø fra beredskapslageret, skal saken forelegges Landbruksdepartementet som i samråd med Handelsdepartementet fatter endelig vedtak.

I en situasjon med avsperring fra sentrale etater, skal spørsmålet om bruk av beredskapslageret av frø forelegges vedkommende fylkesmann.

11.Salg av frøet.

Jordstyrekontorene skal selge frøet til aktuell markedspris. Salgsbeløpene innbetales månedlig til vedkommende fylkeslandbruksselskap som overfører beløpet til Norges Bank, Statskassens foliokonto nr. 0629.05.50015 med underretning til Handelsdepartementet, under avsperring til vedkommende fylkesmann.