Forskrift om lappefogddistrikt, Troms og Vest-Agder.

DatoFOR-1978-01-05-1
PublisertII 1978 s 6
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms og Vest-Finnmark lappefogddistrikt
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om lappefogddistrikt, Troms m.fl.

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om reindriften av 12. mai 1933 nr. 3 § 2, jfr. kgl.res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdepartementet 5. januar 1978 fastsatt:

I

Følgende reinbeitedistrikter i avdeling A, sommer- og helårsdistrikter i Troms fylke (nord for Lyngenfjorden) legges inn under Vest-Finnmark lappefogddistrikt:

Nr. 2 Silvetnjarga, nr. 3 Spalcca, nr. 4 Aboracca, nr. 5 Favrisordda, nr. 6 Cokolat og Birtavarre, nr. 7 Skarfavagge, nr. 8 Uløya og nr. 9 Kågen og Arnøy.

II

Distriktene nevnt i samme rekkefølge som under punkt I gis betegnelsene:

Nr. 32 Silvetnjar'ga, nr. 33 Spal'ca, nr. 34 Abburassa, nr. 35 Favrusår'da, nr. 36 Cåv'kulat ja Bier'tavarri, nr. 37 Skar'fvag'gi, nr. 39 Ulisuolo/Uløya og nr. 39 Gavvir- ja Ardnisuolo/Kågen og Arnøy.

III

Disse bestemmelser trer i kraft straks.

Distriktsgrensen, beitetider og reinantall gjelder som fastsatt ved vedtak av 1. juli 1963.