Forskrift om endring i distriktsinndelingen for Vest-Finnmark lappefogddistrikt, Finnmark.

DatoFOR-1978-07-28-5
PublisertII 1978 s 407
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Finnmark lappefogddistrikt, Finnmark
HjemmelLOV-1933-05-12-3-§2
Kunngjort
KorttittelForskr. om lappefogddistrikt,Vest-Finnmark

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov av 12. mai 1933 nr. 3 om reindriften § 2, jfr. kgl. res. av 19. oktober 1945, har Landbruksdepartementet 28. juli 1978 vedtatt følgende endring i reinbeitedistriktinndelingen for Vest-Finnmark lappefogddistrikt. Beitetiden og høyeste reinantall er fastsatt i henhold til §§ 3 og 8 i samme lov.

I

Distrikt nr. 40, År'da.

Distriktet ligger i Alta og Kvænangen kommuner og har disse grenser: Fra Langfjordbotn til Bogelv og opp Bavnav'zi (Bognelvdalen) til Guondajav'ri (Storsteinvatnet). Derfra på nordøstsiden av vannet og opp langs elva til Gåd'dejav'ri (Villreinvatnet). Fra sørenden av dette vannet og langs reingjerdet til Suolojavrit (Holmvatna). Herfra langs sørsiden av Ris'sebadajav'ri til nordenden av Oaggujav'ri (Fiskevatnet) og langs vannet til sørenden. Herfra i rett linje sør til denne linjen krysser Garvajåkka (Krokelva) og over utløp av elv fra Cuor'vunjav'ri (Åsavatna). Videre i samme retning til Rav'dujåkka (Helelva) og langs denne til Rav'dujav'ri. Fra sørligste ende av dette vannet og i nordvestlig retning over Nagircacca til Jussejunjav'ri og til Madenjånnejav'ri (vestsiden). Herfra rett nord over Gadasvarri og Cuoi'galanoa'vi (Skilaupfjellet). Fra dette fjellet i nordvestlig retning slik at denne grensen berører fylkesgrensen (ved en vinkel) og til østsiden av Nikkeluob'baljav'ri (austre Nikkelvatnet). Videre nordvest over Didnuvarri (Flintfjellet) til Storelvdalen (høyde 481). Ned lags Storelva og på vestsiden av denne elv til Bjurfjordalen. Over Burfjordalen til sørenden av Littleelvvatnet. Herfra i rett linje til Bjurfjordbotn og langs strandlinjen til Alteidet. Herfra langs E-6 til utgangspunktet.

Beitetider fra 1. juni til 20. august.

Høyeste reinantall: 3800 dyr.

II

Grensene for distriktene nr. 26, Laggonjarg, nr. 33, Spal'ca og nr. 30, Kautokeino høstbeite, endres i henhold til grensene for det opprettede distriktet under pkt. I.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.

Gjeldende bestemmelser, jfr. fylkesmannens forordning av 10. november 1934 og Landbruksdepartementets vedtak av 1. juli 1963 og 5. januar 1978, om grenser på strekninger som er berørt av denne reguleringen, oppheves samtidig.