Forskrift om vedtekter for behandling og avgjørelse av konsesjonssøknader (som frikommune), Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1987-05-22-448
PublisertII
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1986-05-02-16-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjonssøknader, Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Vedtatt av Bærum kommunestyre 25. mars 1987 med hjemmel i midlertidig lov av 2. mai 1986 nr. 16 § 5 om utvidet forsøksvirksomhet i kommuner og fylkeskommuner (frikommuner).

Behandling og avgjørelse av visse konsesjonssaker.
§ 1.Vedtektenes virkeområde.

Avgjørelsesmyndigheten i konsesjonssaker etter § 2 første ledd jfr. §§ 3 og 4 i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) legges til Bærum kommune for søknader vedrørende eiendommer som

1)ikke berøres av jordlovens bestemmelser, jfr. jordlovens § 2 første ledd
2)faller inn under jordloven og som er bebygd og har et grunnareal ikke over 15 da
3)faller inn under jordloven, er ubebygd og har et grunnareal ikke over 5 da.
§ 2.Statens forkjøpsrett.

I saker der det foreligger anmodning om at Statens forkjøpsrett skal benyttes, skal saken videresendes fylkeslandbruksstyret med uttalelse fra kommunen.

§ 3.Avgjørelsesorgan.

Avgjørelsesmyndigheten for saker nevnt i § 1 legges til kommunestyret med adgang til å overføre denne myndighet til formannskapet. Når det gjelder saker vedrørende bebygd og ubebyd eiendom ikke over 5 da., kan avgjørelsesmyndigheten overføres til finansrådmannen.

§ 4.Informasjon.

Kommunen skal gi kvartalsvise tilbakemeldinger til Landbruksdepartementet. Tilbakemeldingene skal inneholde opplysninger bl.a. om antall konsesjonssøknader, bolig/næringseiendom, areal og overdragelsessum.

§ 5.Klage.

Kommunens vedtak i konsesjonssaker etter § 1 kan påklages til Landbruksdepartementet etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 6.Forholdet til konsesjonsloven.

Konsesjonslovens bestemmelser gjelder for øvrig med de unntak som fremgår av disse vedtekter.

§ 7.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter om vedtekter trer i kraft fra 1. juli 1987, og gjelder til 1. januar 1991.

§ 8.Overgangsbestemmelse.

Disse forskrifter om vedtekter får anvendelse også for saker som er til behandling (uttalelse) i kommunen på ikrafttredelsestidspunktet.

§ 9.Lover og forskrifter det er gjort unntak fra.

Disse forskrifter om vedtekter kommer i stedet for følgende lovbestemmelser:

Forskriftene § 1: Konsesjonsloven § 2 og delegeringsbestemmelser fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1974 og 20. januar 1984 nr. 213.