Forskrift etter konsesjonslova § 5, Tokke kommune, Telemark.

DatoFOR-1987-08-07-667
PublisertII 1987 s 348
Ikrafttredelse07.08.1987
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forTokke kommune, Telemark
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift etter konsesjonslova, Tokke

Kapitteloversikt:

Fastsett ved kgl. res. av 7. august 1987 med heimel i konsesjonslova av 31. mai 1974 § 5, tredje leden. Fremja av Landbruksdepartementet. Endret 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfridomen for eigedom inntil 20 dekar det er bygt på og som er eller har vore nytte som heilårsbustad, settast ut av kraft for Tokke kommune.

0Endra med forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne føresegna trer i kraft straks.