Forskrift etter konsesjonsloven, Nes kommune, Buskerud.

DatoFOR-1988-02-26-206
PublisertII 1988 s 154
Ikrafttredelse26.02.1988
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forNes kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Nes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. februar 1988 med hjemmel i konsesjonsloven av 31. mai 1974, § 5 tredje ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom inntil 20 dekar som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for Nes kommune.

0Endret ved forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.