Forskrift for måling av skogsvirke nord for Saltfjellet, (nord for Nordenfjelske Tømmermålings område).

DatoFOR-1988-05-31-519
PublisertII 1888 s 301
Ikrafttredelse31.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-1986-12-19-76-§2, jf LOV-1986-12-19-76-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om skogsvirke nord for Saltfjellet

Fastsatt av Tømmermålingsrådet 31. mai 1988 i medhold av lov av 19. desember 1986 om måling av skogsvirke, § 2, jfr. § 4 tredje ledd. 

Tømmermålingsrådet er 20. november 1987 fra Landbruksdepartementet delegert myndighet i saker som vedrører forskrifter for måling av skogsvirke.

§ 1.Nord for Saltfjellet kan skogsvirke innmåles av skogbruksetaten, partene i fellesskap eller av måler som representerer begge parter. Det forutsettes at de enkelte forskrifter for de ulike virkessortiment følges ved innmålingen for det virke som er målingspliktig i h.t lov av 19. desember 1986 nr. 76 om måling av skogsvirke.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks, og gjelder inntil videre.