Forskrift om oppretting av fire nye reinbeitedistrikter og etablering av to felles bruksområder med tilhørende bestemmelser om beitetider og gjennomflyttingsrett, innenfor Nordland og Nord-Trøndelag reinbeiteområder.

DatoFOR-1991-04-27-462
PublisertII 1991 187
Ikrafttredelse27.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland og Nord-Trøndelag reinbeiteområder
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reinbeitedistrikter, Nordland mv

Gitt av Reindriftsstyret 27. april 1989 med hjemmel i § 2 i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49, jfr. kgl.res. av 22. juni 1979 og Landbruksdepartementets delegeringsvedtak av 10. oktober 1979. 

Distriktsgrenser fastsatt for Kappfjell, Bindal og Susendal reinbeitedistrikter ved kgl.res. av 3. september 1898 oppheves. På samme måte oppheves distriktsgrensene for Røyrvik, Østre-Røyrvik, Steinfjell, Havdal, Sandøla, Bogna, Ekornen, Frøyningsfjell, Hartkjøl og Vikna - fastsatt ved kgl.res. 10. juli 1894 og 8. april 1927.

Det etableres fire nye distrikter med følgende grenser, navn og nummer: 

Innenfor Nordland reinbeiteområde:

Distrikt 19 Byrkije (Børgefjell)

Mot sør: Områdegrensa mot Nord-Trøndelag. Mot vest: Sæterelva til øvre Fiplingvatnet, etter dette vann og Mellomvasselva til nedre Fiplingvatnet, nordover dette vann og store Fiplingelva til samløpet med Vefsna.

Mot nord: Vefsna, Unkerelva, Unkervatn og Skarmådalselv til riksgrensa.

Mot øst: Riksgrensa fra Skarmådalselva til østre Sipmeksjøen. 

Distrikt 18 Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn)

Mot sør og vest: Områdegrensa mot Nord-Trøndelag, fra samløpet mellom Lilleelva (Smalvasselva) og Mellingselva til Norskehavet.

Mot nord: Etter fylkesgrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag fra Norskehavet til ytre Bindalsfjord. Deretter Bindalsfjorden sør om øya Øksningen og deretter Tosenfjorden til utløpet av Storåa i Tosbotn. Derfra i rett linje opp til Rismålstind, så videre i rett linje til Jordbruvatn og Jordbruelva, Gåsvasselva, Holmvassela og Svenningdalselva til samløpet med Vefsna ved Trofors. Deretter langs Vefsna til samløpet med Fiplingdalselva.

Mot øst: Vest-grensa til Byrkije reinbeitedistrikt, og videre langs områdegrensa til samløpet mellom Lilleelva og Mellingselva. 

Innenfor Nord-Trøndelag reinbeiteområde: 

Distrikt 10 Luvlie-Nåavmesje (Østre-Namdal)

Mot nord: Områdegrensa mot Nordland. Mot øst: Riksgrensa fra østre Sipmeksjøen til grenserøys 185 B ved sjøen Rengen i Sørli. Mot nord-vest: Etter grensa mot distrikt 9 Låerte (Luru) slik den er fastsatt i Reindriftsstyrets vedtak av 9. desember 1987 (sak 86/87), langs Sørlivassdraget til nordligste bukt av Lenglingen, deretter riksvei over Løvsjølia til brua over eidet mellom Laksjøen og Sandsjøen. Mot sør: Etter Laksjøen, vassdraget til Otersjøen og langs Sandøla til jernbanen krysser denne slik nordgrensa for Låerte (Luru) reinbeitedistrikt er beskrevet. Deretter vestgrensa til Låerte (Luru) reinbeitedistrikt langs Nordlandsbanen til Snåsa stasjon. Så til Snåsavatnet ved Viosen og deretter i Snåsavatnet til gården Langhammer. Videre langs E-6 til Følling gård og etter forbindelsesveien til Beitestad til gården Heltuv. Deretter langs veien til gården Vikan. Så over Hjelbotten - innerste bukt i Trondheimsfjorden - og langs denne til Hjelosen. Mot vest: Hovedveien over Namdalseid (Rv. 17), så fjordene Lyngen og Namsen til utløpet av elva Namsen i fjorden. Mot nord og vest: Namsen til samløpet med Mellingselva, videre langs Mellingselva til områdegrensa mot Nordland. 

Distrikt 11 Åarjel-Njaarke (Vestre-Namdal m. Vikna)

Mot øst og sør: Grensa mot Luvlie-Nåavmesje (Mellingselva og Namsen) og Namsenfjorden. Mot vest og nord: Follafjorden, yttergrensa til Vikna kommune til områdegrensa mot Nordland i Norskehavet og langs denne til botnen av indre Follafjorden. 

Det opprettes følgende felles bruksområder: 

Fraunan i distrikt 11 Åarjel-Njaarke (Vestre Namdal m. Vikna)

Området begrenses i nord og vest av områdegrensa mot Nordland. Sørgrensa starter i vest ved Trongen i Åbjørelva og går i rett linje til høyde 513. Deretter i rett linje til fjellet Kalvklumpen (908) og følger så fjellryggen til Skijlevaajjantjahke, derfra i rett linje til punktet der anleggsveien øverst i Frøyningsdalen går i bru over Frøyningselva. Deretter følges anleggsveien ned til E-6 og Namsen. Mot øst begrenses området av Namsen Mellingselva til samløpet med Smalvasselva.

I dette området gis Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt beite- og gjennomflyttingsrett i perioden 21. november til 31. desember. Åarjel-Njaarke gis tilsvarende en beiterett i tidsrommet 1. juli til 20. november. 

Rotvikfjell i distrikt 18 Voengelh-Njaarke (Kappfjell/Bindal/Kolbotn)

Området avgrenses i øst, sør og vest av områdegrensa mot Nord-Trøndelag. Mot nord av en grense fra områdegrensa Follafjorden, inn Kolvereidvågen. Deretter langs hovedvei gjennom Kolvereid sentrum, forbi Kolvereid prestegård til Åsheim ved Nordsjøbukta i Sørsalten. Deretter følger grensa Sørsalten og Otterøystraumen og videre nordvestover til den møter områdegrensa øst for Rørvik.

I dette området gis Åarjel-Njaarke en gjennomflyttingsrett vår og høst. Gjennomflyttingen skal varsles distriktsstyret og må begrenses til en uke i april og tre uker i november/desember. Voengelh-Njaarke kan vinterbeite i området med inntil 300 rein i tida fra til 15. april.

Forskriften trer i kraft straks.