Forskrift om fastsetting av områdegrense mellom Nordland og Nord-Trøndelag reinbeitedistrikt.

DatoFOR-1991-05-30-464
PublisertII 1991 189
Ikrafttredelse30.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland og Nord-Trøndelag reinbeitedistrikt
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om reinbeitegrense, Nordland mv

Gitt av Landbruksdepartementet 30. mai 1991 med hjemmel i § 2 i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49, jfr. kgl.res. av 22. juni 1979. 

Områdegrensa mellom Nordland og Nord-Trøndelag reinbeiteområder slik den er fastsatt ved kgl.res. av 10. juli 1894, 3. september 1898, 22. juni 1923 og 8. april 1927 oppheves. I stedet fastsettes følgende grense:

Fra riksgrensa ved austre Sipmeksjøen, etter dette vann og elv til vestre Sipmeksjøen. Deretter bekken til tjern med høyde 962 (Såålejaevrie). Videre i rett linje til sørlige bukt av vann med høyde 950 (bijjie Jitnemjaevrie). (Det vises til den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen av 9. februar 1979 § 1 pkt. 6). Deretter følges fylkesgrensa 1.500 meter til høyde 1266. Derfra i rett linje nord-vestover til høyde 1009 ved Viermaelvas kilder og langs Viermaelva til den svinger mot sør-vest (2,5 km nordøst for Viermavatnet). Derfra i rett linje til sør-østlige bukt i store Kjukkelvatnet (der bekk fra området sør-vest for Steintind renner ut i vannet). Over dette vannet går grensa nord om den store holmen til vannets vestligste bukt. Derfra i rett linje nord om fjellet litle Kjukkelen til Kroken i Biseggelva, videre langs denne elva til søre Biseggvatnet og langs vassdraget til nordre Biseggvatnet, over dette til vannets vestligste bukt. Derfra i rett linje til vann med høyde 985, langs dette til vestligste punkt, og videre i rett linje langs Rørskardaksla til høyde 1221. Derfra til nedre Rørskard vatnet (748) ved utoset, og videre til vestligste bukt i Kuvatnet (696). Herfra i rett linje vestover til østligste bukt i tjern med høyde 702 i Sløkskardet. Videre ned langs Sløkskardelva til Sæterelva der den snur mot nord. Derfra går grensa i rett linje langs dalen til Tomasvatnets nordligste bukt og følger vannet til sørligste bukt. Videre langs dalen i rett linje til høyde 390 og videre derfra til nordligste bukt i Smalvatnet. Fra det punktet følger grensa vannet og Lilleelva (Smalvasselva) til Mellingselva. Deretter følges Mellingselva til Mellingsvatnet, langs vannets vestlige bredd til Vesterelva og opp denne elva til tjern med høyde 617, like sør for fjellet Majaklumpen. Videre vestover til sørligste bukt Njøølvenjaevrie (629), så til østligste bukt i Sloeptjenjaevrie (686) og etter dette vann og bekk via Baarmoenjaevrie (650) til sørenden av øvre Kalvvatnet. Herfra følges Åbjøra til Åbjøravatnet og over dette til utoset av ytre Nonselva. Videre opp denne elva og sideelv til Ientjemehkiejaevrie (707) og langs dette til sørvestligste bukt. Derfra i rett linje til det punkt der Grøtesåa er 500 meter over havet øverst i Grøtesådalen. Deretter langs Grøtesåa til første Aunvatnet og etter vassdraget til indre Follafjorden. Grensa går videre ut Follafjorden langs kommunegrensa mellom Nærøy og Fosnes til møtet med kommunegrensa mot Vikna, vest for Abelvær. Deretter følges kommunegrensa mellom Vikna og Nærøy gjennom Nærysundet og nordover til kommunegrensa mot Leka. Avslutningsvis følger områdegrensa kommunegrensa mellom Vikna og Leka.

Forskriften trer i kraft straks.