Forskrift om konsesjonslova, Modalen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1991-10-25-692
PublisertII 1991 279
Ikrafttredelse25.10.1991
Sist endretFOR-2001-08-31-1048
Endrer
Gjelder forModalen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjonslova, Modalen

Kapitteloversikt:

Fastsett ved kgl.res. 25. oktober 1991 med heimel i konsesjonslova av 31. mai 1974 § 5, tredje ledd. Fremja av Landbruksdepartementet. Endra 31 aug 2001 nr. 1048.

I

Konsesjonsfridomen for eigedom inntil 20 dekar det er bygd på og som er eller har vore nytta som heilårsbustad, settast ut av kraft for Modalen kommune.

0Endra med forskrift 31 aug 2001 nr. 1048.

II

Denne forskrifta trer i kraft straks.