Forskrift om høyeste reintall og beitetid for reinbeitedistrikt 35/34 - Skotstind/Vinkfjell, Nordland reinbeiteområde.

DatoFOR-1992-03-24-244
PublisertII 1992 124
Ikrafttredelse01.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§2.
Kunngjort
KorttittelForsk om reintall og beitetid for rbd 35/34

Fastsatt av Reindriftsstyret 24. mars 1992.

Med hjemmel i lov av 9 juni 1978 nr. 49 om reindrift § 2, 2. ledd, vedtar Reindriftsstyret herved at følgende skal gjelde for rbd 35/34-Skotstind/Vinkfjell fra 1. april 1992:

1.Høyeste reintall er 700 dyr pr 1. april.
2.Beitetiden for distriktene som helhet er 1. januar til og med 31. desember. Sesongbeitene forutsettes brukt i samsvar med gjeldende driftsplan godkjent av Områdestyret.