Forskrift om skogsbehandling og skogsdrift for skogområder, i Vestfjella, Aremark og Halden kommuner, Østfold.

DatoFOR-1993-01-15-70
PublisertII 1993 32
Ikrafttredelse01.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfjella, Aremark og Halden kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1965-05-21-§17b
Kunngjort
KorttittelForskrift om skogsdrift, Aremark og Halden

Fastsatt ved kgl.res 15. januar 1993 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 § 17 b om skogbruk og skogvern (skogbruksloven). Fremmet av Landbruksdepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre at særpregede natur- og landskapsverdier i Vestfjella bevares ved utøvelse av skogbruk.

§ 2.Virkeområde

Forskriftens virkeområde er ca 1.000 daa skogsmark i Aremark og Halden kommuner. Arealet er avgrenset på kart i målestokk 1:10.000, datert Landbruksdepartementet, desember 1992. Kartet er utlagt på formannskapskontoret i Aremark og Halden og kan dessuten fås ved henvendelse til Landbrukskontoret i Aremark/Halden.

§ 3.Skogsbehandling og avvirkning

Skogbehandlingen skal fremme et variert skog- og landskapsbilde. Livsmiljøet for planter og dyr sikres ved skånsomme inngrep.

Sluttavvirkning skal skje ved hogstmetoder basert på naturlig foryngelse, fortrinnsvis gjennomhogst eller frøtrestilling.

Kantsoner mot myr og områder med fuktskog skal bevares.

Avvirkning skal meldes til skogbrukssjefen i kommunen senest 3 uker før tiltaket settes i verk. Meldingen skal beskrive hvordan hensyn til naturmiljø og friluftsliv skal ivaretas. Tilbakemelding fra skogbrukssjefen skal foreligge før hogsten gjennomføres. Ved behandling av hogstmeldingen skal skogbrukssjefen gi de pålegg som er nødvendig for å sikre at formålet med forskriften blir ivaretatt.

Tilplanting med fremmede treslag er ikke tillatt.

§ 4.Grøfting og tørrlegging av myr og fuktskog

Grøfting eller tørrlegging av myr eller fuktskog er ikke tillatt.

§ 5.Terrengtransport og vegbygging

Terrengtransport skal planlegges og gjennomføres slik at skjemmende terrengskader unngås. Oppstår det likevel skader i terrenget skal disse utbedres snarest mulig.

Eventuelle terrengtransport over verneverdige myrer må bare skje på godt frossen og snødekt mark slik at skader på myrvegetasjon ikke finner sted.

Planer om bygging av nye, permanente skogsveger eller ombygging av eksisterende anlegg skal behandles etter bestemmelsene i forskrift t.o.m planlegging og godkjenning av skogsveger, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. november 1991 nr. 722. Ved behandling og godkjenning skal det legges avgjørende vekt på å sikre at verneverdier knyttet til myrene i området ikke forringes.

§ 6.Forvaltning og klage m.v.

Forvaltningsmyndighet etter denne forskrift er skogsoppsynet, jfr. skogbrukslovens § 4.

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til overordnet myndighet etter bestemmelsene i skogbrukslovens § 14, jfr. kap. VI i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Landbruksdepartementet kan etter samråd med Miljøverndepartementet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 7.Straffebestemmelser

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan straffes med bøter for så vidt forholdet ikke rammes av strengere straffebestestemmelser, jfr. skogbrukslovens § 52.

§ 8.Ikrafttredelse.

Forskriften trer i kraft 1. mars 1993.