Forskrift om tilskudd ved tidlig slakting av rein, Finnmark og Troms.

DatoFOR-1993-02-26-239
PublisertII 1993 125
Ikrafttredelse01.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark og Troms
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort
KorttittelForskr. om reinslakttilskudd, Finnmark og Troms

Fastsatt av Landbruksdepartemenetet 26. februar 1993 i medhold av Reindriftsavtalen.

§ 1.Formål

Tilskuddet skal bidra til at rein slaktes tidlig på høsten for derved å oppnå best mulig kvalitet på kjøtt og biprodukter, samt redusere belastningen på marginale vinterbeiter.

§ 2.Former for tilskudd

Tilskuddet gis som tillegg til slakteriets pris, og utbetales av vedkommende slakteri.

§ 3.Vilkår for å få tilskudd

For å få tilskudd er det et vilkår at:

-reinen er slaktet ved slakteri og slaktet er godkjent av kjøttkontroll/veterinær.
-slaktevekten er minst 14 kg.
-slakting er foretatt i tiden 1. august - 31. desember.
-reinen tilhører driftsenhet fra Finnmark eller Troms.
§ 4.Tilskuddets størrelse

Tilskuddsatsene fastsettes årlig og kunngjøres særskilt.

§ 5.Forvaltning

Tilskuddet utbetales reineier av vedkommende slakteri som får dette refundert fra Reindriftsadministrasjon. Kopi av avregningen til reineier skal følge refusjonskravet.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1993.