Forskrift om konsesjonsloven § 5, tredje ledd, Hamarøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1993-04-05-270
PublisertII 1993 185
Ikrafttredelse05.04.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjonsloven § 5, Hamarøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hamarøy kommunestyre av 18. juni 1992 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 5 tredje ledd, jf. kgl.res. av 17. juli 1992 nr. 837. Stadfestet av Landbruksdepartementet 5. april 1993.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft for Hamarøy kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.