Forskrift for omstillingslønn for reindriftsutøvere i Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder som frivillig avvikler sin reindrift, Finnmark.

DatoFOR-1993-05-03-441
PublisertII 1993 241
Ikrafttredelse03.05.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forØst- og Vest-Finnmark, Finnmark
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort
KorttittelForskrift for reindriftsutøvere, Finnmark

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. mai 1993 med hjemmel i statsbudsjettet for 1993 og reindriftsavtalen for 1993-94.

§ 1.Formål

Det overordnete mål for omstillingslønn er å legge forholdene til rette for utvikling av en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift i Finnmark.

Omstillingslønn har som mål å bidra til at de som frivillig avvikler sin reindrift får rimelige økonomiske vilkår under omstillingsperioden.

§ 2.Målgrupper/støtteberettigete

Gruppe I for omstillingslønn:

Driftsenhetens innehaver

Ektefelle

Barn av forannevnte

Gruppe II for andre tiltak, jfr. §§ 3 og 4:

Innehaverens barnebarn

Innehaverens søsken

Innehaverens nevøer/nieser

§ 3.Vilkår
a.Driftsenheten avvikles og reinbestanden slaktes. For ektefeller betyr det at begge må avvikle, selv om de er innehaver av hver sin driftsenhet. Innehaver av driftsenhet kan i omstillingsperioden beholde 30 rein for ektefeller/20 rein for enslige.

Øvrige reinmerker tilknyttet driftsenheten skal slettes.

Ved behandling av søknaden legges reintall pr. 1. april til grunn. Dersom det er store endringer i reintallet de siste tre år, plikter søkeren å begrunne endringene. Dersom endringene vesentlig skyldes at rein er overført andre reineiere og/eller driftsenheter, kan søknad om omstillingslønn avslås.

b.Barn av driftsenhetsinnehavere som avvikler, skal slakte hele sin reinbestand for å komme inn under denne ordningen.
c.Personer i gruppe II som står på melding om reindrift fra en driftsenhet vil få omstillingslønn med lav sats og kan få arbeidsmarkedsetatens utdanningsstøtte etter de regler som der gjelder, forutsatt at de slakter hele sin reinbestand.
d.Den som avvikler etter disse regler forplikter seg til å gå inn i aktiv omstilling. Det betyr enten å søke utdanning eller gå over til annen virksomhet, arbeid/eget erverv. Dette kravet er ufravikelig for aldersgruppen inntil 50 år. For aldersgruppen over 50 år som ikke går inn i aktiv omstilling, må søkeren for å få omstillingslønn stå registrert som arbeidssøker på hjemstedets arbeidskontor og være tilgjengelig på arbeidsmarkedet.
e.Omstillingslønn og annen støtte innvilges ikke personer som har fast lønnet arbeid eller er trygdet.
§ 4.Økonomisk støtte
a.1. Ektefeller i gruppe I som går inn i aktiv omstilling vil hver motta pr. år kr. 100.800,- (til sammen mottar de kr. 201.600,-)
2.Dersom bare den ene ektefellen i gruppe I går inn i aktiv omstilling, vil de samlet motta pr. år kr. 151.200,-
3.Dersom ektefellene i gruppe I har forsørgelsesansvar, gis det et tillegg pr. barn pr. år kr. 12.000,-
4.Barn i gruppe I som er over 18 år og har reindrift som hovednæring og minst 70 rein, mottar samme tilbud som foreldre. Ved avgjørelse av hva som er hovednæring, skal det foruten den faktiske situasjonen bl.a. legges vekt om vedkommende har levert egen næringsoppgave. Etter en konkret vurdering kan det gjøres unntak fra kravet om 70 rein om en finner at det tjener formålet med omstillingslønnsordningen kr. 100.800,-
b.Personer i gruppe I og II som har reindrift som hovednæring og har minst 20 rein pr. 1. april og som går over i aktiv omstilling, kan motta omstillingslønn pr. år med kr. 12.000,-
c.Dersom omstillingslønn er innvilget etter pkt. 4 a) høy sats, kan det også søkes over Omstillingsmidlene om utdanningsstøtte på kr. 1.000,- pr. undervisningsmåned når utdanning foregår utenfor hjemstedet
d.De personer som mottar omstillingslønn etter pkt. 4 b) lav sats, og de i gruppe I som ikke mottar omstillingslønn, kan søke arbeidsmarkedsopplæring etter gjeldende regler. Det samme gjelder personer etter pkt. 4 a), men disse gis da ikke kursstønad fra arbeidsmarkedsetaten.
e.Det gis et slaktetilskudd på kr. 6,- pr. kg. kjøtt for de som avviklet i tiden 1. januar - 31. mars 1993. Omstillingsmidlene benyttes til dette formål.

Tilbudet etter disse forskrifter gis med virkning fra 1. september 1992 til 31. desember 1994. Siste søknadsfrist er 1. september 1994.

Landbruksdepartementet kan stanse inntaket etter denne ordning på et tidligere tidspunkt om det finner at formålet med en bærekraftig reindrift i Finnmark er oppnådd, eller at ordningen får så liten tilslutning at den bør avløses av andre tiltak. Inntaket til ordningen kan videre stanses før 31. desember 1994 dersom bevilgningssituasjonen tilsier dette.

Omstillingslønn gis i inntil 5 år.

§ 5.Samordning

Dersom mottaker av omstillingslønn får lønnet arbeid, eget erverv eller trygd i perioden, faller omstillingslønnen bort. I de tilfeller der inntekter fra eget erverv, lønnet arbeid eller trygd er mindre enn omstillingslønnen, samordnes det slik at den økonomiske ytelse kommer på minst omstillingslønnens nivå. Når den som mottar omstillingslønn får fast ansettelse, varig trygd eller er etablert i egen heltids virksomhet, faller omstillingslønnen bort.

§ 6.Saksbehandling

Søknad om omstillingslønn sendes på fastlagt skjema til Arbeidsmarkedskontoret for Indre Finnmark. Søknad kan sendes før avvikling har funnet sted, men dog senest 1 - en - måned etter avviklingen. De som søker om omstillingslønn og kunne få svar på om omstillingslønnen innvilges før avvikling skjer, senest en måned etter at melding om innvilging er mottatt. For personer som har avviklet sin reindrift i tiden 1. september 1992 til forskriftens ikrafttreden er søknadsfristen 1 - en - måned etter kunngjøring.

Sammen med søknaden skal det legges ved siste års melding om reindrift. Søkeren plikter å gi de opplysninger som etterspørres på søknadsskjemaet.

Arbeidsmarkedskontoret avgjør søknad om omstillingslønn etter pkt. 4 a), b) og d). Reindriftskontoret avgjør søknaden om tilskudd etter pkt. 4 c) og e).

§ 7.Klage

Arbeidsmarkedskontorets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler til Fylkesarbeidssjefen i Finnmark.

Reindriftskontorets vedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler til Reindriftsadministrasjonen.

§ 8.Kontroll

Den som er innvilget omstillingslønn og tilskudd etter disse forskrifter samtykker i at Fylkesarbeidssjefen og Reindriftssjefen kan kontrollere opplysningene på søknaden og om betingelsene for om omstillingslønn overholdes.

§ 9.Sanksjon ved misbruk

Dersom betingelsene for omstillingslønn og tilskudd etter disse forskrifter ikke overholdes, kan utbetaling stoppes umiddelbart. Utbetalinger kan kreves tilbake i sin helhet om de er skjedd på feil grunnlag.

§ 10.Dispensasjon

I særlige tilfeller kan Landbruksdepartementet gi dispensasjon fra denne forskrift.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.