Forskrift om tilskudd ved slakting av rein i forbindelse med frivillig avvikling av reindrift, Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder, Finnmark.

DatoFOR-1993-07-16-865
PublisertAvd II 1993 Nr. 8
Ikrafttredelse16.07.1993
Sist endret
EndrerFOR-1992-10-19
Gjelder forØst- og Vest-Finnmark
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd reinslakt, Finnmark

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993 med hjemmel i Reindriftavtalen.

§ 1.Formål.

Formålet med avviklingstilskuddet er å redusere antallet driftsenheter i reindriften i Finnmark.

§ 2.Vilkår.

Reineier som frivillig avvikler sin driftsenhet i slaktesesongen 1993/94 gis et ekstra tilskudd på kr. 200,- pr. dyr som slaktes.

Den som mottar dette tilskuddet forplikter seg til ikke å gjenoppta driften. Reindriftsadministrasjonen har rett til å kontrollere dette.

§ 3.Dokumentasjon.

Slakteuttaket skal dokumenteres med avregning fra slakteri og være godkjent av kjøttkontroll/veterinær.

Vedkommende reinbeitedistrikt skal bekrefte at driftsenheten er avviklet. Bekreftelsen skal vedligge søknaden.

§ 4.Søknad og saksbehandling.

Søknad om slaktetilskudd ved frivillig avvikling sendes Reindriftsagronomen senest samtidig med Melding om reindrift ved driftsårets avslutning 1994.

Reindriftsagronomen kontrollerer søknaden og avgir innstilling til Reindriftssjefen som avgjør søknaden. I medhold av forvaltningsloven kan Reindriftssjefens vedtak påklages til Landbruksdepartementet.

§ 5.Gjennomføring og ikrafttreden.

Forskrift av 6. juli 1988 nr. 551 om betingelser for å motta økonomisk støtte over Reindriftsavtalen gjelder ikke for tilskudd etter denne forskrift.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves tilsvarende forskrift gitt av Landbruksdepartementet 19. oktober 1992.