Forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1994-08-26-849
PublisertAvd II 1994 Nr. 7
Ikrafttredelse26.08.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5, FOR-1992-07-17-837
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjonsplikt, Frogn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. august 1994 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 5 tredje ledd, jfr. kgl.res. av 17. juli 1992 nr. 837.

I

Konsesjonsfriheten for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig settes ut av kraft innenfor Drøbak gamle bygrense, gnr. 86 i Frogn kommune.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.