Midlertidig forskrift om soner for å hindre spredning av Newcastle disease, Rogaland.

DatoFOR-1997-02-24-182
PublisertII 1997 113
Ikrafttredelse24.02.1997
Sist endretFOR-2004-01-09-37
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1962-06-08-4-§3, FOR-1994-06-30-705-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om Newcastle disease, Rogaland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn 24. februar 1997 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3 jf. forskrift 30. juni 1994 nr. 705 om bekjempelse av Newcastle disease og hønsepest § 8. Endret 9 jan 2004 nr. 37.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette soner for å begrense forekomsten av Newcastle disease og å hindre spredning til områder som er fri for sjukdommen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alt fjørfe innenfor soner som omfattes av denne forskriften.

§ 3.Risikosone

Risikosonen omfatter hele øya Finnøy i Finnøy kommune.

For risikosonen gjelder bestemmelser gitt i forskrift 30. juni 1994 nr. 705 om bekjempelse av Newcastle disease og hønsepest § 17.

§ 4.Observasjonssone

Observasjonssonen omfatter Finnøy og Rennesøy kommuner. I tillegg omfatter observasjonssonen den delen av Austre Åmøy som ligger i Stavanger kommune og den delen av Ombo som ligger i Hjelmeland kommune.

For observasjonssonen gjelder bestemmelser gitt i forskrift 30. juni 1994 nr. 705 om bekjempelse av Newcastle disease og hønsepest § 19.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 37.
§ 6.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg til midlertidig forskrift om soner for å hindre spredning av Newcastle disease.

Bestemmelser som gjelder for risiko- og observasjonssoner, jf forskrift 30. juni 1994 nr. 705 om bekjempelse av Newcastle disease og hønsepest § 17 og § 19. 

Risikosoner (§ 17)

I risikosone skal det settes i verk tiltak som omfatter:

-registrering av fjørfehold som ligger innenfor sonen,
-periodiske besøk i fjørfeholdene, kliniske undersøkelser, og om nødvendig prøvetaking,
-fjørfe skal holdes i fjørfeholdet eller på annet sted hvor de kan isoleres,
-det skal være desinfeksjonsmuligheter ved inngang til og ved utgang fra fjørfeholdet,

I risikosone er det forbudt å:

-transportere fjørfe,
-flytte fjørfe og rugeegg ut av fjørfeholdet,
-spre avfall og gjødsel fra fjørfeholdet,
-holde dyreskuer, markeder, utstillinger, og annen samling av fjørfe og andre fugler.

Offentlig veterinær kan dispensere fra forbudene. 

Observasjonssoner (§ 19)

I observasjonssone skal det:

-føres en registrering av fjørfehold som ligger innenfor sonen,
-føres kontroll med all transport av fjørfe og rugeegg innenfor sonen.

I observasjonssonen er det forbudt å:

-transportere fjørfe,
-flytte fjørfe og rugeegg ut av observasjonssonen,
-bringe avfall og gjødsel ut av observasjonssonen,
-holde dyreskuer, markeder, utstillinger og annen samling av fjørfe og andre fugler.

Offentlig veterinær kan dispensere fra forbudene.