Forskrift om vedtekt om gjerdeplikt for sau, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1998-03-06-230
PublisertII 1998 161
Ikrafttredelse06.03.1998
Sist endret
EndrerFOR-1953-11-04
Gjelder forØvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1961-05-05-§18, FOR-1961-12-08
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerdeplikt for sau, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Øvre Eiker kommunestyre 28. mai 1997 med hjemmel i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde § 18 bokstav b), jf. kgl.res. av 8. desember 1961. Stadfestet av Landbruksdepartementet 6. mars 1998.

I

Lov om grannegjerder gjelder fullt ut. I tidsrommet fra ikrafttredelsesdato til 2006 er det kun nødvendig å gjøre aktuelle gjerder sauesikre ved oppsetting av nye og restaurering av gamle gjerder. Innen 2007 skal aktuelle gjerder, der det i følge gjeldende lovverk er gjerdeplikt, være sauesikre.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Øvre Eiker kommunestyre sitt vedtak fra 4. november 1953 om gjerdeplikt hjemlet i lov om jords fredning av 16. mai 1860.