Forskrift om konsesjonsplikt for eigedom det er bygd på, Vang kommune, Oppland.

DatoFOR-2001-08-24-1040
PublisertII 2001 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forVang kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5, FOR-1992-07-17-837
Kunngjort20.09.2001
KorttittelForskrift om konsesjon for eigedom, Vang

Kapitteloversikt:

Fastsett av Landbruksdepartementet 24. august 2001 med heimel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 5 tredje ledd, jf. kgl.res. av 17. juli 1992 nr. 837.

I

I Vang kommune er konsesjonsfridomen etter konsesjonslova § 5 første ledd nr. 2 sett ut av kraft for eigedom det er bygd på og som er eller har vore i bruk som heilårsbustad.

II

Denne forskrifta trer i kraft frå 1. september 2001.