Forskrift om konsesjonsplikt for eigedom som det er bygd på, Vestre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-2002-08-01-890
PublisertII 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.09.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Slidre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1974-05-31-19-§5, FOR-1992-07-17-837
Kunngjort15.08.2002
KorttittelForskr. om konsesjon for eigedom, Vestre Slidre

Kapitteloversikt:

Fastsett av Landbruksdepartementet 1. august 2002 med heimel i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 5 tredje ledd, jf. kgl.res. av 17. juli 1992 nr. 837.

I

I Vestre Slidre kommune er konsesjonsfridomen etter konsesjonslova § 5 første ledd nr. 2 sett ut av kraft for eigedom som det er bygd på og som er eller har vore i bruk som heilårsbustad.

II

Denne forskrifta trer i kraft 1. september 2002.