Forskrift om økonomiske virkemidler i forbindelse med reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

DatoFOR-2003-12-19-1858
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort16.01.2004
KorttittelForskr. om reintallstilpasning, Finnmark

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i Stortingets vedtak av 9. desember 2003 om statsbudsjettet for 2004.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark reinbeiteområde som per 1. april 2002 hadde et høyere reintall enn det som er fastsatt av Reindriftsstyret i vedtak av 30. januar 2002.

§ 2.Formål

Formålet med denne forskrift er å stimulere til reduksjon av reintallet i Vest-Finnmark reinbeiteområde til det reintall som er fastsatt av Reindriftsstyret i vedtak av 30. januar 2002.

§ 3.Betingelser for bruk av økonomiske virkemidler

Det må inngås en driftsavtale mellom Reindriftsforvaltningen og det enkelte reinbeitedistrikt hvor distriktsstyret forplikter seg til å utarbeide en plan for reduksjon av reintallet til lovlig nivå. De enkelte driftsenhetene i distriktet må forplikte seg i henhold til reduksjonsplanen når den foreligger. Dersom driftsenheter som innehar mer enn 10% av det fastsatte lovlige reintallet i distriktet ikke forplikter seg i henhold til reduksjonsplanen, vil økonomiske virkemidler ikke komme til anvendelse. Reindriftssjefen kan gi nærmere bestemmelser om dokumentasjon, telling og kontroll med hensyn til oppfølging.

§ 4.Avviklingsbonus

Driftsenheter som avvikler i henhold til reduksjonsplanen, jf. § 3, er berettiget til en avviklingsbonus.

Bonusen beregnes på grunnlag av godkjent offentlig kontrollert telling, og slaktebilag fra slakteri og andre aktører som kan foreta rapportering av slaktet rein, jf. gjeldende forskrift om rapportering av slaktet rein.

Antall rein som kan gi grunnlag for avviklingsbonus kan ikke overstige driftsenhetens reintall per 1. april 2002, med fradrag av rein som eventuelt er overført til annen driftsenhet, jf. reindriftsloven § 4 annet ledd sjette punktum.

Avviklingsbonusen utgjør kr 1.500,- per rein for rein slaktet i driftsårene 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005.

Når nødvendig dokumentasjon foreligger for at driftsenheten er avviklet, jf. § 3, utbetaler Reindriftssjefen avviklingsbonus.

Utbetaling av bonus skjer til den som har vært innehaver av driftsenheten. Det kan avtales at utbetaling skal skje direkte overfor den enkelte reineier i driftsenheten dersom dette framstår som hensiktsmessig.

§ 5.Reduksjonsbonus

Driftsenheter som reduserer sitt reintall i henhold til reduksjonsplanen, jf. § 3, er berettiget til en reduksjonsbonus.

Bonusen beregnes på grunnlag av godkjent offentlig kontrollert telling, og slaktebilag fra registrert slakteri og andre aktører som kan foreta rapportering av slaktet rein, jf. gjeldende forskrift om rapportering av slaktet rein.

Antall rein som kan gi grunnlag for reduksjonsbonus begrenses oppad til differansen mellom driftsenhetens reintall per 1. april 2002 og det reintall som er fastsatt gjennom oppfølgingen av driftsavtalen, jf. § 3, med fradrag av rein som eventuelt er overført til annen driftsenhet, jf. reindriftsloven § 4 annet ledd sjette punktum.

Reduksjonsbonusen utgjør kr 250,- per rein for rein slaktet i driftsårene 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005.

Når nødvendig dokumentasjon foreligger for at driftsenheten har redusert reintallet i henhold til reduksjonsplanen, jf. § 3, utbetaler Reindriftssjefen reduksjonsbonus.

Dersom offentlig kontrollert telling viser at reintallet i distriktet senest 1. april 2005 er i samsvar med Reindriftsstyrets vedtak av 30. januar 2002, utbetales en tilleggsbonus på kr 250,- per rein for rein slaktet i driftsårene 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005.

Utbetaling av bonus skjer til den som er innehaver av driftsenheten. Det kan avtales at utbetaling skal skje direkte overfor den enkelte reineier i driftsenheten dersom dette framstår som hensiktsmessig.

§ 6.Forholdet til forskrift for reindriftens utviklingsfond

Bonus etter denne forskrift gis i tillegg til ytelser etter forskrift for reindriftens utviklingsfond.

Reineier som avvikler sin reindrift etter denne forskrift, er berettiget til stipend etter forskrift for reindriftens utviklingsfond § 6-1 om vilkår for stipend, hvis utdanningen er påbegynt innen 1. september 2005 og vilkårene etter § 6-1 ellers er oppfylt.

§ 7.Tilbakebetaling

Reindriftssjefen skal kreve utbetalt bonus helt eller delvis tilbakebetalt dersom utbetalingen har skjedd på uriktig grunnlag og/eller fastsatte vilkår ikke overholdes. Et tilbakebetalingskrav skal rettes mot den som er/har vært innehaver av driftsenheten. Det skal beregnes renter fra det tidspunkt utbetaling fant sted etter satser fastsatt i henhold til § 3 i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling m.m.

§ 8.Dispensasjon

Reindriftssjefen kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift dersom det kan bidra til at formålet med ordningen oppnås.

§ 9.Klage

Reindriftssjefens vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruksdepartementet etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.