Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-2004-03-12-526
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse12.03.2004
Sist endret
EndrerFOR-1984-12-14-2089
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort18.03.2004
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Tjøme

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. mars 2004 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i samsvar med § 7 første ledd nr. 1 og nr. 2 for Tjøme kommune.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 14. desember 1984 nr. 2089 til konsesjonsloven, Tjøme kommune, Vestfold.