Forskrift om hundehold, Asker.

DatoFOR-2004-11-02-1912
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse09.06.2005
Sist endret
EndrerFOR-1999-01-06-41
Gjelder forAsker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort09.06.2005
KorttittelForskrift om hundehold, Asker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Asker kommunestyre 2. november 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11. Forskriften § 9 annet ledd er stadfestet av Politidirektoratet 8. juni 2005.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Asker kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hunder.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

a)Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for/hånd om en hund for kortere eller lengre tid.
b)Bufe: Storfe, sau, geit og hest.
§ 3.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidete regler for båndtvang, og kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsbestemmelsene i hundeloven.

Bestemmelser om sikring av hunder

§ 4.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd

a)I tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk, med unntak av organisert aktivitet: Hele året.
b)I skogsområdene der bufe beiter: Inntil 20. september når dyrene normalt er hentet inn.
c)I og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite.

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9 «Unntak fra sikringsreglene».

§ 5.Om områder der hunder har begrenset adgang
a)Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den som er ansvarlig for skolen eller barnehagen.
b)Hunder skal ikke oppholde seg på skolegårder uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den ansvarlige for skolegården.
§ 6.Om ekstraordinær båndtvang

Myndighet til å fatte enkeltvedtak i form av ekstraordinær båndtvang er delegert til rådmannen.

Andre bestemmelser

§ 7.Om renhold.

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk.

§ 8.Sanksjoner og straff

Med bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot, straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter (jf. § 6 lov om hundehold).

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

Fra samme tid oppheves § 22, § 23 og § 24 i forskrift 6. januar 1999 nr. 41 om politivedtekt, Asker kommune, Akershus.